quinta-feira, 24 de abril de 2014

"PNTL Tenki Investiga Komunidade Kuda Ganza"

.

Jornal Independente - Kuarta-Feira, 23 Abril 2014 

Komisaun B Parlamentu Nasional (PN) trata asuntu negosiu estranjeiru, defeza no Seguransa Nasional husu ba Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) atu halo investigasaun ba komunidade ne'ebe deskonfia kuda ganja iha nian Kintal. 

Sekretariu Komisaun B, Jacinto Viegas Vicente hateten, PNTL tenke halo investigasaun seriu no teste ai-funan ne'ebe deskonfia ganja. 

"Ita husu ba PNTL atu teste aifunan ne'e se ganza duni, presiz ainvestiga tanba saida mak nia kuda no kuda atu halo saida," Deputadu ne'e husu iha PN horsehik. 

Nia mos sujere ba PNTL atu halais teste ba aifunan ne'e hodi hatene klaru no bele fukit hotu hodi sunu. Iha fatin hanesan, membru komisaun B cesar Valente 'Piloto' hatete, presiza duni instituisaun seguransa bele koopera hamutuk ho PNTL hodi investiga ai-funan ne'ebe deskonfia ganza. 

Antes ne'e, Polisia Nasional Timor-Leste hetan familia balun iha area Delta, Komoro, Dili, kuda aifunan deskonfia hanesan ganza. Nune'e, Xefi Investigasaun PNTL Distritu Dili, Inspektur Xefi Mateus Teixeira hatete, nia parte sei halo investigasaun klean iha laboratoriu hodi hatene lolos identidade ai-funan ne'e. 

Nia hatutan, PNTL fo atensaun seriu ba aifunan ganza ne'e tanba estadu Timor-Leste bandu atu kuda iha Timor-Leste. Maske nune'e, uma nain ne'ebe lakohi publika nia naran hatete, sira nia parte mos lahatene aifunan ne'e ganza tanba sira komesa rega no to'o funan mak foin dehan ganza.
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.