sábado, 26 de abril de 2014

Referendum mak deside eis milisia nia destinu, laos ema mesak ida!

.

Husi: João Ran Nakali

EIS MILISIA SE MAI TIMOR REFERENDUM MAK DESIDE EIS MILISIA NIA DISTINU - laos ema ida mesak, maibe Povu Maubere!

Prosesu ukun an ou independensia nebe povu Timor Leste hetan ne’e, liu husi kosar wean, ran, vida , riku soi nomos sosa ho sira nia dignidade hodi dudu prosesu funu naruk ba luta da libertasaun, hamutuk tinan 450 Povu Maubere moris iha Kolonial Portuguesa nia okos, tinan 24 Povu Maubere moris iha invazores Indonesia liman laran, tempo nebe naruk/kleur tebes hodi sai husi susar no terus .

Povu ne’e senti kanek no laran moras, nune destinu rai doben ida ne’e laos ema ida mesak mak tahu nia destinu, maioria Leader no Povu Maubere tomak nebe Organizado tebes mak hamrik hamutuk hodi deside destinu rai Lulik ida ne’e nia vida.

Agora ikus mai ema ida mak hakarak deside Distinu ba dala foun ida tan, ne lalos ona! 1999 Leader Resistencia hamutuk povu Maubere bolu malu hodi hamrik no hakilar ninia dignidade, Dereitu no Liberdade nebe iha tinan barak no naruk liu ba povu nungka mehi, nebe Kolonial Portugues no Indonezia hadau, laos sai sasan simples ida que ema balun dehan ida ne’e “RESIKO FUNU”.

Povu Maubere Lakon nia Familia, Lakon nia oan, nia fen, no Familia tomak, hodi hasoru Invazores Indonesia, kiak no mukit hela hamutuk ho sira, laiha riku, laiha edukasaun, batar no aifarina sai hanesa sira nia maluk,  kezu, mantega,ikan,serveza, no festa sai hanesa hahan loron-loron ba Otonomista no Milisia sira, sira hetan bolsu estudu, edukasaun nivel alto,akaba kursu oin barak hodi defende Invazores sira nia intrese, tamba sa ohin loron ita ibun fasil tebes hodi hakanek tan Povu Maubere ne’e ba dala ikus?

Milisia ou otonomista sira ita Lanega, sira mos Timor oan Hotu, sira nia Husar hakoi iha rai Doben ida ne’e, maibe persija ita nia atensaun ba dalan saida mak uluk sira Halo, Laos ita Lagosta, Laos ita Hakribit, maibe ita tengki hatudu ba sira katak Ami ukun an Laos ho dalan Fasil, maibe ukun an ne’e ami sosa ho ruin no ran, ita tenggki hatudu ba sira katak."Imi ami se bolu mai ba imi nia moris fatin, maibe ita mos tengki hatete ba sira agora seidauk tempo hodi fila hikas mai Timor”, ita tengki hadomi malu maibe ita mos tengki loke ita nia hanoin hodi HARE BA ISTORIA NO HATEKE BA FUTURU.

Milisia nia destinu laos Chefe Governu mak deside, laos Parlamento mak deside, maibe tengki Povu MAUBERE ne’e mak deside. Governu no Parlamentu hari ne'e tamba Pavu Maubere mak sosa ho ruin no ran.

NASAUN IDA NE’E SE PERSIJA RESOLVE PROBLEMA FUNU (FALINTIL), NASAUN IDA NE’E PERSIJA EMA HOTU NIA HANOIN, LAOS IDA MESAK MAK SAI FALI ASSUWAIN.
.
NASAUN IDA NE’E SE PERSIJA HAKEREK ISTORIA QUE IDA LOLOS, TAMBA FUNU NE'E LAOS FILME IDA. NASAUN IDA NE'E PERSIJA ESTABILIDADE, HODI HATEKE BA FUTURU.

 Loron hirak liuba ita rona, ita maluk sira nia okajiaun katak ita ema ida se bolu hikas integrasionista sira, maibe hau hakarak hatete lolos laos hau, ka imi mak deside Nasaun ne’e nia Vida, maibe hau hakilar ba imi katak, Nasaun ne’e Povu Maubere mak sei koalia.

 REFERENDUM UNIKA SOLUSAUN HODI DESIDE SIRA NIA MILISIA DESTINU!

Para oho malu! Para bosok Povu! Para naok Povu! Para soran Povu!

VIVA FALINTIL! VIVA FRETILIN! VIVA TIMOR LESTE! VIVA POVU MAUBERE!
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.