quarta-feira, 30 de abril de 2014

"Veteranus Kontinua Hadau Malu Projeitu, PR Taur 'Ulun Moras"

.

Jornal Independente - Kuarta-Feira, 30 Abril 2014 

Prezidenti Republika, Taur Matan Ruak, aviza beibeik ona ba veteranus sira atu labele ona hadau malu projeitu, maibe realidade kazu ne'e kontinua akontese, problema ne'e halo PR Taur preokupa tebes. 

Xefe Estadu informa kestaun ne'e ba Sekretariu Estadu Asuntu Veteranus, Julio Sarmento "Meta Malik" iha enkontru ida iha palasiu Prezidensial, Tersa (29/04). 

Foin lalais Prezidenti Republika mos kestiaona maka'as Veteranus balun hadau malu projeitu, ida ne'e failansu tekniku iha baze, horsehik sira mai hasoru hau, hau telefone ba sira i hau hirus oituan sira, hau dehan veteranus halo hanesan ne'e halo moe deit Sekretariu Estadu veteranus," dehan Meta Malik. 

Kona-ba enkontru ho PR Taur, nia dehan, PR Bolu nia hodi haree didiak asuntu veteranus hadau malu projetu atu labele akontese tan. Tanba, Meta Malik dehan, dala barak ona PR koalia asuntu ne'e, maibe veteranus balun rona no senti tilun diuk tiha hodi la preokupa. 

 Meta Malik rekonese, veteranu barak kaer projeitu, tanba sira hetan porsentu husi kontrator sira ne'ebe asina akordu hodi implementa projeitu governu nian. 

"Prezidenti Republika koalia ne'e nuudar maun boot ida nia obrigasaun atu koalia, ita fo korazen ba veteranus hotu-hotu kontribui ba dezenvolvimentu pais ida ne'e, tanba uluk veteranus mak sai autor ba independensia e veteranus mos tenki sai matan-tilun, hanoin tomak ba dezenvolvimentu nasaun ne'e iha futuru sai diak," dehan nia. 

"Tanba lakleur, tinan 10 to'o 20 mai veteranus ne'e hela naran karik, karik individu ne'e mate komesa lakon mais pelumenus ita mate rai hela ita nia naran veteranus hodi halo hela buat diak ruma ba jerasuan foun ne'ebe atu lori nasuan ne'e ba futuru," dehan nia. 

Nia apela ba veteranus tomak iha TL atu kontribui be dezenvolvimentu TL ho meius seluk, laos ho hadau malu projeitu. 

.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.