quarta-feira, 14 de maio de 2014

"Ai-Moruk Liu Prazu, PN Husu MS Esplika"

.

Jornal Independente - Kuarta-Feira, 14 Maiu 2014 

Komisaun F Parlamentu Nasional (PN) hakarak esplikasaun klaru husi Ministeriu saude, Sergio Lobo kona-ba problema ai-moruk liu prazu no jestaun la diak iha instituisaun SAMES. 

Membru Komisaun F PN, Eladio Faculto, dehan nia parte husu ona meza Parlamentu atu realiza inkeretu ho Ministeriu Saude (MS). 

 "Ami husu ona para hala'o inkeretu Parlamentar ba Ministeriu Saude, Sergio Lobo sobre jestaun no Politika inklui problema estatutu SAMES," dehan Eladio iha PN, horsehik. Nia dehan, iha fulan hirak ba kotuk ai-moruk barak loos mak tenke soe deit tanba liu ona prazu. 

"Ita hare problema jestaun barak sobre aimoruk ne'ebe soe estraga iha fulan hirak ba kotuk, kuaze fakar estraga, ai-moruk milaun ida resin no tuir informasaun katak, iha kontainer ruma mak ho "expire" ona rai hela iha SAMES, Ai-tarak laran, Dili, dehan Eladio. 

Nia haktuir tan katak, Problema ne'e mosu tamba jestaun mak la diak, tanba ne'e husu ba Ministeriu saude atu responsabliza ba ai-moruk sira ne'ebe mak rai hela to'o nia tempu hotu. 

"Agora ita hatene, tamba komisaun ida iha SAMES provizoriu de'it, tanba ne'e Ministeriu saude mak iha kompetensia sosa ai-moruk no distribui, maibe agora sosa ai-moruk ho numeru kiik no osan kiik hodi iha adjudikasaun direita, tanba hanesan foin lalais ami hetan iha Oecuse,tanba ai-moruk iha ospital laiha tanba ne'e sira hato'o ba Ministeriu atu hola, depois ne'e Ministeriu dehan, U$4000 ba hola (Ai-moruk) iha klinika foho osan mean, ida ne'e hatudu iha tendensia boot," dehan deputadu Eladio. 

Tuir nia hare katak, aleinde problema jestaun, parte Ministeriu Saude mos la hola formulasaun didiak tanba ne'e maka mosu problema beibeik. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.