quarta-feira, 21 de maio de 2014

"Aprende Ukun Hafoin Kaer Ukun"

.

Jornal Independente - Kuarta-Feira, 21 Maiu 2014 

Tuir observasaun Prezidenti Republika Taur Matan Ruak durante tinan rua lidera estadu katak, membru Governu sira foin aprende ukun bainhira assume kargu ruma iha governasaun. 

Durante ne'e, PR Taur nota katak politika Govenru nian diak, maibe membru governu sira nia implementasaun servisu la dun diak. Ida ne'e akontese tanba, nia dehan, ema sira ne'ebe oras ne'e kaer ukun la aprende ukun nasaun iha banku eskola, maibe barak mak sai husi universidade ba assume kedas kargu Ministru, Vise Ministru no Sekretariu estadu. 

"Ministru, Vise Ministru, sekretariu estadu sira foin aprende (ukun)," hateten PR Taur bainhira halo balansu ba ninia mandatu durante tinan rua ho media sira iha salaun Prezidenti Republika (PR), Aitarak laran foin lalais ne'e. 

Kona-ba ninia an, PR Taur dehan, nia aprende no konese prosesu, integra aan iha prosesu no kontribui ho ideia ba dezenvolvimentu nasaun nian. 

 "Maibe membru Governu sira foin aprende, kadas ves sira aprende no lori tareia, tareia ezijensia povu nian no ezijensia PR nian, prezidenti sei la para hakilar ida ne'e," hateten PR Taur Matan Ruak. 

Xefe estadu ne'e hatutan katak, dala ruma membru governu sira dehan tekniku laiha, kapasidade kuadru la barak no seluk tan.

 "Hau dehan kuadru iha maibe uza mak la hatene, tanba PR uluk komanda iha ai-laran, ema ne'ebe la hatene, ita manan tiha nasuan ida, ohin ita sarjana (S1) no S2, ida ne'e ita dehan kapasidade laiha," Xefe estadu kestiaona. 

Razaun ne'e Taur Matan Ruak dehan, hatudu katak membru governu sira minimiza nia aan, dala ruma mos hakarak justifika, maibe la ho argumentu ne'ebe mak konevnse ema. 

PR Taur husu ba povu atu halo kritika ba governu, kritika ne'ebe konstrutivu, kritika ne'e forma ida atu kontribui.

 "Kritika mais tenki konstrutivu, membru governu hotu, liu-liu Ministeriu Obras Publiku (MOP), sira hatene katak oinsa PR nia apresiasaun ba MOP nia servisu iha Timor laran tomak, i Prezidenti hateten 80 % obras ne'ebe halo kualidade laiha," dehan nia.

Foto de Presidência da República de Timor-Leste, Facebook.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.