quinta-feira, 8 de maio de 2014

Atuasaun PNTL La Tuir Regra, "Militante FRETILIN Hato'o Keixa Ba PN no Tribunal"

,

Notisia Husi TVTL - Kuarta-Kalan, 07 Maiu 2014 

Militante Partidu FRETILIN husi Distritu Viqueque Suku Waimori la konkorda ho servisu Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) Distritu Viqueque nian tamba baku militante sira sein klarifikasaun. 

Problema ne'e akontese iha loron 1 fulan maiu tinan 2014, iha segunda-feira ne'e Militante partidu FRETILIN hato'o keixa ba Parlamentu Nasional. 

"Dehan tenki hatun bandeira no koemsa sai husi desa baku ona Camarada Juliao, baku to'o iha bandeira hun, katuas ida atu ba soe bee, sira (Polisia) dehan ba soe be ekarik ba soe iha bandeira nia hun, ba te karik ba te iha badeira hun, ida ne'e komesa baku ami, baku Camarada Arcanzo no hatuun Bandeira FRETILIN no Nasional. 

Bainhira kuandu Polisia halo atuasaun tenki iha onestidade, tenki hanoin katak, to'o ba ne'e ita halo kazu ka lae? 

Ita halo problema ga lae? Mais Polisia to'o mai nein husu tuir buat balun mais halo ona torturasaun, violasaun, ne'e kontra direitus humansu, ne'e iha regra iha lei para prosesu Polisia mos bazeia ba regulamentu ne'ebe mak vigora iha ita nia nasaun ida ne'e," deklara Militante FRETILIN. 

Militante Partidu FRETILIN sira mos husu ba komandu Polisia Nasional Timor-Leste hodi investiga Polisia Distritu Viqueque no tuir informasaun militante sira mos hato'o ona problema ba Tribunal.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.