quarta-feira, 14 de maio de 2014

"Deskonfia Eis Ministru Joao Cancio Envolve Krime Ekonomia"

.

Jornal Independente -Tersa-Feira, 13 Maiu 2014 

Prosesu investigasaun ne'ebe Ministeriu Publiku (MP), halo identifika katak, Eis Ministru Edukasaun, Joao Cancio Freitas, deskonfia envolve iha krime ekonomia. 

Deskonfia Joao Cancio Freitas envolve kazu ne'e bainhira sei assume nuudar Ministru Edukasaun iha tempu IV Governu Konstitusional, kazu ne'e rasik, haruka ona ba Tribunal Distrital Dili (TDD), no tuir ajenda sei hahu julgamentu iha loron 3 Junu 2014. 

Prokurador Jeral da Republika (PJR), Jose Ximenes hateten, bazeia ba prosesu investigasaun ne'ebe halo to'o final identifika katak, deskonfia Eis Ministru Edukasaun, Joao Cancio Freitas partisipa iha krime ekonomia iha negosiu. 

"Prosesu investigasaun la'o to'o final, konklui krime ne'ebe sira envolve partisipasaun ekonomika iha negosiu," dehan Prokurador Jose, hafoin sorumutu ho prezidenti Republika iha palasiu prezidensial, Ai-tarak laran horsehik. 

Iha biban ne'e mos, Prokurador Jose Ximenes informa ba Prezidenti Republika kona-ba kazu krime sira ne'ebe durante ne'e akontese iha Dili no Distritu balun, ne'ebe Tribunal hahu prosesu. Entertantu, iha enkontru ne'e mos Prokurador Jose Ximenes informa mos kona ba prosesu problema fatin atu autopsia ba ema ne'ebe mate fatin laiha, tanba ne'e dala ruma prejudika ema ne'ebe mate sempre budu sira nia isin to'o dois. 

"Ezemplu dala ruma ema mate iha Oekuse atu halo autopsia susar, tanba fatin laiha no halo mate isin sai dois, ne'e mak problema ne'ebe ami sei buka solusaun, tanba Oekuse rai ne'ebe dook husi Dili," dehan nia. 

Tuir nia, prosesu investigasaun ba kazu tomak ne'ebe akontese iha teritoriu TL, iha tinan kotuk rejistu kazu rihun 5-resin agora tun ona ba rihun 3, rejultadu ida ne'e signifika katak, prosesu investigasaun avansa lao ba oin.

Husi rezultadu servisu ne'e, prezidenti Republika Taur Matan Ruak fo apresiasaun boot ba servisu Ministeriu Publiku nian, tanba hatudu pasu pozitivu diak ba prosesu judisiariu iha nasaun ne'e.
 .

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.