terça-feira, 27 de maio de 2014

"Estadu TL Hatuur Fatuk Dahuluk IHa Implementasaun ZEESM"

.
Foto de Arsénio Bano
Jornal Independente - Tersa-Feira, 27 Maiu 2014 

Estadu Timor-Leste (TL) liu husi Prezidenti Republika (PR), Prezidenti Parlamentu Nasional, Vise Primeiru Ministru no Eis Primeiru Ministru, ofisialmente tau fatuk dahuluk ba implementasaun Projetu Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM), iha Lifau-Oekusi, Domingu (25/5). 

Eis-Primeiru Ministru Mari Alkatiri, ne'ebe mos nu'udar responsavel ba projeitu ZEESM hateten, antes ne'e halo ona lansamentu liu husi serimonia tradisaun cultural ne'ebe hetan sinal pozitivu hodi bele loke odamatan ba prosesu implementasaun ZEESM nian. 

Ne'e duni, hafoin hatuur fatuk dahuluk, konstrusaun infraestrutura baziku hanesa sentru eletriku, estrada, bee moos no harii Otel iha Distritu oekusi, sei hahu iha loron 1 Jullu, tinan ne'e. 

Obra hirak ne'e mos nuudar preparasaun Estadu Timor-Leste nian ba selebrasaun tinan atus lima (500) Portugal tama iha Timor-Leste, ne'ebe sei realiza iha Oekuse. Responsavel ZEESM, Mari Alkatiri hateten, projeitu ZEESM lao deit Zona industria no Komersiu, maibe kuandu hahu prosesu infraestrutura hanesan estrada no Ponte, sei harii mos fatin turistika iha Lifau. 

Nune'e, nia hatutan, iha ona investidor balun ne'ebe pronto ona atu investe iha setor agrikultura hodi prepara populasaun tomak atu partisipa iha prosesu implementasaun programa ZEESM, iha Oekusi. 

"Buat sira ne'e ita halo hahu ho prosesu dezenvolvimentu komunitariu, dezenvolvimentu rural, ne'e mak Xave ba ZEESM," dehan Alkatiri, iha LIfau, Domingu (25/5). 

Tuir responsavel ne'e katak, implementasaun programa ZEESM ne'e atu hasai Oekusi husi estatutu enclave ba dezenvolvimentu nasional, Sub rejional, no iha futuru mai sei kompete iha nivel internasional. 

Nia hatutan, Governu halo ona akordu ho programa Nasional Unidas ba dezenvolvimentu (PNUD) hodi fo iha area institusional no komunitaria, Tuir planu, sei halo mos akordu ho Banku Mundial ho Banku Dezenvolvimentu aziatiku atu apoia iha area dezenvolvimentu infraestrutura. 

Nune'e, iha area tekniku nian, ZEESM sei halo kordenasaun servisu ho Sekretariu Estadu Politika Formasaun Empregu Profesional (SEPFOFE) hodi prepara rekursu tekniku nian. 

Planu ZEESM nian sei halo investimentu mos iha area saude no edukasaun ho kualidade, Aleinde ne'e, sei hein hela tekniku professional husi Ministeriu Finansas nian hodi prepara planu ba area ekonomia no finanseiru hodi halo investimentu iha area oioin. 

Alkatiri hateten, nasaun sira ne'ebe halo ona kontaktu atu bele fo apoiu mak Xina no Indonezia, tuir planu, Xina pronto implementasaun ZEESM nian iha area komersiu nian. Iha fatin hanesan, Prezidenti Republika Taur Matan Ruak, sente kontenti tamba lideransa sira iha nasaun ne'e iha kooperasaun servisu diak hodi implementa projetu ZEESM ne'ebe sei fo benefisiu boot ba povu iha futuru mai. 

 "Prezidenti Republika apresia Primeiru Ministru hili lideransa rezistensia mak lidera ZEESM," dehan Xefe Estadu ho orgullhu. PR Taur hatutan tan katak,"Nusa mak ami lakohi implementa ZEESM iha rai boot ne'eba ne'e, maibe lori mai iha Oekusi, ne'e tanba ami hanoin imi, tanba uluk Oekusi laiha, Timor mos laiha, tanba ne'e mak ami fob a Oekusi oan sira," dehan Xefe Estadu. Xefe Esatdu ne'e mos hatutan tan, Timoroan iha matenek barak tebes, maibe barak liu la hatene buka solusaun atu rezolve povu nia problema, tamba buka servisu ba nia aan no ba ninia familia no ninia partidu deit. 

"Programa espesial ida ne'e ita lori mai iha Oekuse ne'e signifika la'os Oekusi ona nian deit, maibe Timor-oan tomak nian, pelumenus ami iha rai boot ne'ebe bele hetan benefisiu hotu," dehan Taur. Serimonia tau fatuk fahuluk ba implementasaun ZEESM ne'e partisipa husi Prezidenti Republika (PR), Taur Matan Ruak, Prezidenti Parlamentu Nasional, Vicente Guterres, Eis Primeiru Ministru nu'udar mos responsavel ZEESM, Mari Alkatiri, Vise Primeiru Ministru Fernando La Sama de Araujo, membru Parlamentu Nasional, membru Governu, emprezariu, komunidade oekuse no parseiru dezenvolvimentu sira.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.