segunda-feira, 5 de maio de 2014

"Longuinhos Hatun Orden Hapara Operasaun Grupu CPD-KRM"

.

Jornal Independente - Segunda-Feira, 05 Maiu 2014 

Komandu Operasaun Konjunta (KOK) entre Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) ho FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) desidi ona iha loron 17 Fulan ida ne'e (maio) sei hapara operasaun hasoru Grupu Konselu Popular Demokratiku Republika Demokratika Timor-Leste (CPD-RDTL) ho Konsellu Revolusaun Maubere (KRM) iha Distritu Baucau. 

Komandante Jeral PNTL, Komisariu Longuinhos Monteiro hatete, nia rasik mak sujere hodi hapara tiha operasaun konjunta ne'e limitadu liu somete iha area Laga, Kilikai, ho Watulari de'it. 

"La'os Primeiru Ministru mak husu hapara operasaun ne'e maibe hau maka propoin operasaun ne'e tenki hapara iha ami nia reuniaun ikus no ami determina ona iha loron 17 ne'e tenki hapara ona tanba area operasaun ne'e limitadu liu," hateten Longuinhos ba jornalista iha Aeroportu, Internasional Nicolao Lobato, sesta (02/05). 

Tuir nia, operasaun konjunta ne'e tenki inserta ona hodi loke fali Task Force foun ida no kontinua ho modelu konjunta maibe ho nia tarefa legal ona. 

"Hau hein deit knaar ne'e entrega ba komandu Distritu 13 hanesan ezekutor mak judisiar knaar polisia nian maibe ita mos implementa task Force en kazu ne'ebe mak presiza apoia sira mak ezekuta karik mosu rejistensia ba polisia ne'ebe mak hala'o mandatu judisiariu nian," dehan Longuinhos. 

Antes ne'e, Maijor Jeneral F-FDTL Lere Anan Timur sujere atu hapara ona operasaun hasoru labarik sira ne'ebe mak subar hela iha Distritu Baucau. 

 Tanba, tarjeitu ba operasaun ne'e ba sira nia lider, lider ba grupu illegal sira mak tenki kaer atu nune'e huun labele kria fali grupu seluk fali iha futuru.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.