sexta-feira, 16 de maio de 2014

Partidu oposisaun FRETILIN troka kulit ba partidu apoiante governu CNRT

.

OPINIAUN HUSI : JOÃO RAN NAKALI

PARTIDU OPOSISAUN FRETILIN TROKA KULIT BA PARTIDU APOIOANTE GOVERNU NATURALMENTE HAMOSU MOVIMENTO POLITIK EKSTRA

Talves povu timor komeca hakotu ona ninia gosto politik nebe durante ne’e mosu hanesa atraksaun ida deit, eleisoens ba dala rua nebe involve partidu barak, hotu-hotu esforco an hodi bele hetan kadeira iha Parlamento Nasional ho objektivu ida deit, maka oinsa partidu sira bele hamosu akordu politika hodi ukun povu Timor Loro Sae, husi Jaco-Oecussi.

Iha Timor Leste ita nia Sistema Politik rekhunece partidu barak/multi partidu, laiha Partidu ida mesak mak bele tuir eleisoens ou ukun, maibe iha mos kompitisaun entre partidu ida no Partidu seluk wainhira iha eleisoens,tamba ita nia konstitusaun rasik adopta no fiar ba DEMOKRASIA sai hanesa ideologia ou matan dalan ba ita nia sistema hotu-hotu.

Iha multi partidu, ita hotu hatene katak, karik Partidu ida mak la konsege hamutuk ho partidu seluk hodi forma governu, antau hakarak ka lakohi Partidu ne’e tengki sai husi linha eksekutivu ou ita bele dehan sira nia funsaun la hola parte iha Orgaun eksekutivu, antau saida maka sira bele halo???

Ida ne’e perguntas ida que ita hotu hatene ona, Partidu tengki transforma nia an sai hanesa partidu oposisaun, agora partidu oposisaun mak saida: laos buat foun ida mai ita hodi koalia fungsaun de Partidu Oposisaun, iha MATA DALAN “ DEMOKRASIA” partidu oposisaun sempre sai hanesa partidu ida nebe sempre halo KOREKSAUN no KONTROLO ba desijaun Governu, IHA desijaun sira nebe GOVERNANTE SIRA HALO NO la defende Povu Kiik(MAUBERE),antau Partidu Oposisaun tengki hamrik Firmi hodi koalia no defende dignidade Povu, atu nune povu mos bele hetan benefisiu husi kontrolo nebe Partidu Oposisaun sira halo. Iha MATA DALAN “DEMOKRASIA” Timor Leste ita rekhunece Partidu Koligasaun no Partidu Oposisaun, hanesa resultadu eleisoens 2007 nebe hatudu katak partidu Fretilin la konsege Forma Governu, no partidu CNRT maka forma Governu, tamba deit CNRT konsege hala’o Lobi Politik no akordo Politik ho Partidu nebe hetan Votus iha Parlamento, entau iha momentu neba Partidu CNRT mak forma Governu, perguntas:tamba sa laos Partidu Fretilin mak forma??

 Iha ne’e ita hare laos Sistema maka sala ou laos sistema maka la fo dalan, maibe tamba deit hanoin, hahalok, hakarak entre partidu Fretilin no Partidu seluk lahanesa, klaru ita bele hatete katak Partidu hotu persija hanoin no hakaraK nebe hanesa maka hafoin bele la’o no koalia ba malu(INTRESE POLITIK). 2007-2012 koligasaun nebe hanaran AMP konsege ramata nia servicu, iha buat kiikoan nebe sira konsege halo, porezemplo Elektriksidade(mesmu tina 5 ona lahotu), iha area infrastrutura nebe sai hanesa plataforma politik ba AMP la konsege realiza tomak, lahatene ho rajaun saida’ maibe povu hatene katak durante 2007 to’o 2012 AMP hetan aprovacao osan barak tebes, osan sira ne’e lahatene ba tau iha nebe( karik osan sira ne’e Governu ba halo Investimentu iha rai liur- povu sempre lahatene) 2007-2012 partidu opisisaun nunka mais rekhunece partidu Alianca maioria Parlamento/AMP, nebe partidu Oposisaun Fretilin SARANI HO NARAN “GOVERNU DE FACTO” partidu Fretilin nebe lidera husi Camarada LU-OLO no Mari Alkatiri, kritikus tebes no sempre defende saida maka partidu Fretilin nia hanoin, iha kada tinan ou momentu aprovacao OGE partidu Oposisaun sempre koalia makas ho lian Povu Partidu Fretilin nian, portantu, Partidu Fretilin hola parte hanesa Partidu Oposisaun.

Iha OGE 2007-2012 Partidu Oposisaun Fretilin konsege redus Orsamento geral do Estado, no balun hetan susesu bot ida. Tinan foun no mudanca foun, eleisoens 2012 nebe hahu ho Eleisaun Presidensiais, Partidu Fretilin Avanca ho ninia kandidatu Nasional hanesa Sr. Francisco Lu-olo, iha partidu PD mak Fernando Lasama, iha mos Sr. Ramos Horta, sr. Rogerio Lobato no kandidatu Independent seluk hanesa TAUR MATAN RUAK, iha eleisaun ne’e Taur Matan Ruak Konsege Mana votus maioria absolutu, no Lori Sr. TMR sai hanesa Prezidenti Da Republika Timor Leste tinan 2012-2017. 2012, ita tama iha eleisaun Parlamentar nebe Partidu barak mak koko kompete iha eleisaun hodi bele hetan fatin iha Parlamento Nasional.Partidu hanesa ASDT/PSD,UNDERTIM,PUN lulun Biti, no Partidu CNRT no FRETILIN konsege hetan bareira maximu iha Parlamento Nasional.

Maibe dala ida tan Partidu Fretilin lakon votus no fo dalan nafatin ba CNRT hodi forma GOVERNU ho naran ABK, PERGUNTAS ; 
SAIDA MAK PARTIDU OPOSISAUN FRETILIN HALO IHA MOMENTU LAKON Ema hotu hanoin katak Fretilin Laos Lakon maibe Fretilin hetan susar bot wainhira hasoru Figura Xanana Gusmao,tebes ka lae, maibe ida NE’E mos segredu politika Natureza nian, nunka ema ida bele koalia no konta sai.

Partitdu fretilin iha momentu neba lakon “fiar an” tamba lakonsege hetan votus maksimu hodi forma Governu, iha eleisaun 2012 Fretilin kontinua avanca ho figura hanesa Mari’I Alkatiri, Estanislau, Manuel Gaspar,Jose Fernades no Lu-olo nebe sai hanesa makina partidu nian, dalaruma rai nain MAKA lakohi ONA sira karik.

Depois Xanana Gusmao forma governu ho naran ABK, tinan ida la’o tiha ona(2012-2013), Xanana dehan nia se halo remodelasaun, maibe to’o ikus la realiza, karik konsege realiza antau elementus Partidu Fretilin pessoalmente balun bele ba tur iha Governu, mais ida ne’e hanesa Isu-ISU deit, molok tama iha tinan 2014 , sekretaris geral do Partidu Fretilin hetan Projeto bot husi Governu ho naran Master plan ikus mai troka ba ZEESM, la kleur mos liu husi Sekretaris geral do Partidu Fretilin deklara nia partidu sai hanesa Partidu Intervensao ba governu.

Kontrolo no koreksaun KOMECA MIHIS, laiha kritika, laiha hanoin, taka matan hodi dehan APROVADO. POVU LAHATENE, tamba saida mak Partidu ida nebe ULUK ema hotu fiar no fakar ran ba, ikus mai sai fali apoiante ba ema lubuk kiikoan ida nia intrese, povu hanoin katak Partidu Fretilin no CNRT hamutuk hodi resolve Problema Nasaun, Hanesa LEI VITALISIA, LEI VETERANUS no problema seluk nebe Povu resistencia hasoru, maibe afinal tamba deit osan ho montante Billiaun Partidu FRETILIN TROKA KULIT HUSI PARTIDU OPOSISAUN BA PARTIDU APOIANTE CNRT.

(KARIK) Laiha ona oposisaun, lian husi baze mos dukur,povu halerik no tanis ba sira nia an, tamba deit hetan susar husi tempo okupasaun indonesia no tempo ukun an, Povu hanoin katak ukun an ne’e bele fo beneficiu bot ba sira, maibe ikus mai ukun an ne’e ema ida rua deit mak KANTA NO GOZA. Laiha laran metin, laiha ona fiar an, laiha ona futuru, ida ne’e mak povu terus nain sira hasoru, ikus mai povu balu deside sira nia an hanesa OPOSISAUN BA GOVERNU, sira halibur Hamutuk hodi organiza malu, koalia ba malu, fo hanoin ba malu,SAIDA MAKA DIAK BA ITA NIA RAI???

Fulan hira liuba ita hotu rona no hare katak Timor oan Ida ho naran MAUK MORUK, hakilar makas hodi koalia ba ukun nain sira para labele halimar ho POVU MAUBERE NIA VIDA,Mauk Moruk mos hakilar makas hodi hapara KORUPSAUN NEBE BURAS TEBES IHA ITA NIA RAI,Mauk Moruk Mos hakilar konaba hadi’a Sistema hotu-hotu nebe la defende POVU MAUBERE.

Ikus mai ita hotu hatene katak CNRT NO NIA KOLEGA FRETILIN AKUZA MAUK MORUK HANESA KRIMNOZO IDA, MESMU iha tribunal Distrital Dili, Xanana liu husi PGR la konsege hatudu faktus krimi nebe MAUK MORUK halo, povu hatene, UKUN NAIN FINZI LAHATENE.(FAKTUS POLITIKA) MAUK MORUK HARI NIA ORGANIZASAUN HO naran CRM, tuir ema hatene katak CRM ne’e laos buat ida que hakfodak maibe ida ne’e naturalmente hari tamba iha izizensia husi povu, povu tenki hato’o sira nia lian, maibe momentu neba Fretilin no CNRT futu Lia(tebes ka lae?)realidade CRM iha duni hodi hakilar povu maubere nia lian.

Lolos karik servicu sira ne’e no funsaun sira ne’e hotu Partidu Oposisaun Fretilin nia Servicu laos Mauk Moruk no CRM. Ohin loron Partidu Fretilin troka ona nia kulit. Funsaun kontrolo lakon no mout, Partidu Fretilin tenki firmi no kontinua ho ninia funsaun, hodi koalia nafatin Lian Maubere.

Mai ita hateke 2017.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.