quarta-feira, 14 de maio de 2014

"PJR Sei Tetu Hatun Pena Ba 'Feen Oho La'en"

,

Jornal Independente - Tersa-Feira, 13 Maiu 2014 

Prokurador Jeral da Republika (PJR) seidauk foti desizaun definitive ba ideia Prezidenti Republika nian kona-ba hamenus pena ba feto sira ne'ebe oho nia laen, tanba kazu hirak ne'e tenke haree no tetu tuir lei, kronolojia no faktu akontesementu. 

Prokurador Jeral Republika (PJR), Jose Ximenes, deklara lia hirak ne'e, tanba esperensia balun hatudu ona katak, ema balun halo aktu hasoru ema seluk laos tanba ofenidu ka hetan torturasaun, maibe ho motivu seluk. 

Ne'e duni, nia sujere, kuandu feto sira hetan violensia ba ofendidu husi sira nia kaben, bele halo reklamasaun ba Ministeriu publiku ka polisia hodi bele prosesu kazu ne'e ba oin, labele iha intensaun atu halakon ema nia vida, tanba ne'e krime. 

"Porzemplu se ita nia inan feton sira iha tratamentu ruma la diak ba sira, sira tenke hato'o keixa, maibe la admite sira atu sira oho sira nia laen, hanesan ezemplu uluk kazu ida akontese iha Ainaro, depois feto ne'e ba moris tiha ho mane seluk, lasu venenu ba nia laen la mate, ikus mai nia rasik mak ba oho, ne'e mak ita tenke hare didiak lai kazu ida-idak," dehan Prokurador Jose Ximenes, hafoin sorumutu ho prezidenti da Republika, Ai tarak laran horsehik. 

Tuir prokurador, bainhira kazu feto ka mane ida oho ema, polisia kaer no ei halo akuzasaun ba prokurador hodi kondena tuir faktu no kornolojia ba kazu ne'ebe akontese, nune'e prokurador rekomenda kazu ne'e ba tribunal no juis sira mak bele julga kauz hodi foti desizaun bazeia ba aktu ne'ebe mak nia komete. 

Antes ne'e, PM xanana hateten katak, Governu sei enkontru ho PGR, Juis, Defensor publiku inklui organizasaun sira ne'ebe luta ba justisa hodi deskute atu hatun pena ba inan feton sira ne'ebe envolve iha kazu oho sira nia laen.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.