quinta-feira, 29 de maio de 2014

"Povu Oekuse Balun Rejeita Investidor Estranjeiru Investe Iha ZEESM"

.

Jornal Independente - Kuarta-Feira, 28 Maiu 2014 

Responsavel Zona Espesial Ekonomia Merkadu Sosial (ZESM), Mari Alkatiri, hetan ona koneksaun husi emprezariu husi nasuan balun hodi halo investimentu iha ZEESM, maibe populasuan balun rejeita ho politika ne'e, tanba hakarak fo oportundiade ba emprezariu Timoroan sira. 

Rejeitasaun Povu Atoni ne'e hato'o bainhira halo dialogu ho Prezidenti Republika, Taur Matan Ruak, iha Suku Bobokase, Sub Distritu Pante makasar, Distritu Oekuse. 

Anastasia de Jesus, komunidade suku Bobokase hateten, ema ne'ebe atu hola parte iha ZEESM ne'e tenki orijin Timoroan, labele lori fali ema ne'ebe mai husi estranjeiru, atu nune'e, alokasaun orsamentu ba implementasaun projeitu ne'e labele halai ba estranjeiru, maibe hadulas nafatin iha rai laran.

 "Labele uza ema estranjeiru atu aproveita ZEESM, mais uza deit mak emprezariu rai laran," tenik nia iha Suku Bobokase, horsehik. Nune'e, nia mos kestiaona kona-ba benefisiu husi ZEESM ne'e ba povu Oekuse, tanba naran mak dehan ZEESM, maibe sira rasik la hatene benefisiu saida mak populasuan isra sei hetan.

 Hataan ba preokupasuan ne'e, Prezidenti Republika Taur Matan Ruak hateten, benefisiu husi ZEESM ba povu Oekuse mak sei hadia infraestrutura sira hanesan, estrada, eletrisidade inklui bee moos. Aleinde ne'e, liu husi ZEESM mos bele fo kampo servisu barak ba iha povu Oekusi, tanba atu realiza konstrusaun presiza forsa husi ema barak nian, ne'ebe sei rekruta hodi halo servisu iha fatin ne'e. 

Entertantu, kona ba emprejariu Timoroan no estranjeiru, Xefe Estadu dehan, hanesan nasaun dezenvolvidu ne'ebe sei nurak presiza tulun no matenek husi ema barak ninian hodi bele realiza servisu ida hodi lao ho diak. 

Tanba, esperensia hatudu ona katak, emprezariu Timoroan sira halo servisu la ho kualdiade no fakar osan saugate deit, tanba la kleur deit konstrusaun aat fila fali ona. 

Ne'e duni, sei gerileiru ne'e, husu ba emprejariu sira ne'ebe investe iha ZEESM atu bele halo servisu ho neon no laran tomak, nune'e Estadu no Governu labele fakar osan saugati.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.