segunda-feira, 19 de maio de 2014

"PR Hein Alterasaun Ba Lei Pensaun Vitalisia"

.

Jornal Independente - Segunda-Feira, 19 Maiu 2014

Prezidenti Republika Taur Matan Ruak dehan nia hakarak alerta lei pensaun vitalisia tanba valor osan kada fulan ba eis titular sira ne'e mak boot demais.

"Sira simu pensaun vitalisia labele 100 porsentu, ne'e terlalu (demais) liu, la loos no la dun diak," dehan Xefe Estadu bainhira halo balansu ba ninia mandatu durante tinan rua ho media sira iha salaun Prezidnesia Republika, Ai-Tarak laran, sesta semana kotuk.

"Loloos hau mos nonok deit tanba agora hau mos prezidenti, hau mos aban bain rua iha direitu atu simu, maibe hau sente kalan toba la dukur ne'ebe diak liu altera," dehan PR Taur.

Nia dehan, deputadu sira balun iha PN mos konkorda ba alterasaun lei ne'e.

"Sira hotu hare oinsa iha tempu deskute ida ne'e, ne'ebe hau hanoin sei iha pasi pozitivu ba ida ne'e, oinsa mak atu altera lei ne'e," hateten PR Taur.

Tuir lei, PN mak iha direitu halo alterasaun ba lei ruma.

,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.