sexta-feira, 30 de maio de 2014

PR Taur Matan Ruak Deklara: ”Oekusi Sai Plata Forma Ekonomia Mundial”

.

Notisia Husi TVTL - Kinta-Kalan, 29 Maiu 2014

Prezidenti da Republika (PR) husu ba populasaun Nai-Meko atu tau Oekusi sai hanesan plata forma ekonomia mundial.

Iha dialogu ne’e Prezidenti da Republika informa katak, liu husi Progarama Zona Espesial Ekonomia Sosial merkadu (ZEESM) sei tau Oekusi nia naran iha mapa mundial no mos hanesan plata forma ida iha mundu.

Xefe Estadu ne’e hatutan katak, iha konstituisaun mos konsagra ona katak, Distritu Ambeno sai nu’udar reijaun Eskluzivu, tamba ne’e liu husi programa ZEESM ne’e Oekusi bele tuir mehi ne’ebe Timoroan sira hakarak.

Iha parte seluk, populasaun sira husi oinsa ho Zona Ekonomia Esklusivu iha Ambeno hodi rekurta Oekusi oan bele servisu iha ZEESM.

Hatan ba kestaun ne’e, Prezidenti Taur Matan Ruak husu ba Atoni oan sira atu kopera diak no mos bele servisu hamutuk hodi dezenvolve Ambeno tuir mehi ne’ebe Oekusi tau iha reijaun Eskluzivu.

Iha loron ne’e Prezidenti Republika mos hateten ba populasaun katak, wainhira atu hetan diak tenki servisu maka’as, la’os de’it atu hein maibe oinsa atu partisipa iha prosesu tomak hodi lori ita ba moris diak.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.