quinta-feira, 22 de maio de 2014

PR Taur Matan Ruak "Mentalidade Timoroan Sei Korruptu"

.

Jornal Independente - Kinta-Feira, 22 Maiu 2014 

Prezidenti Republika (PR) Taur Matan Ruak, konsidera Timoroan sira barak sei iha mentalidade korruptu, tanba ne'e korrupsaun la'os akontese iha nivel altu, maibe mosu mos iha nivel komunidade. 

Dala barak halo vizita ba komunidade nia leet, sosiedade sira kestiaona dehan ema boot sira mesak korruptu de'it, maibe tuir loloos sosiedade hotu-hotu nia mentalidade sei korruptu. 

"Iha mundansa mais persesaun katak, ema boot de'it ka elit sira mesak koruptu de'it, maibe ita nia sosieade mak mentaidade korruptu," tenik Xefe Estadu Matan Ruak, iha Palasiu Prezidensial Ai-tarak laran, foin lalais ne'e. 

Nia fo ezemplu, veteranus sira balun inventa dadus hodi hetan osan, Ferik-Katuas balun iha foho mos falsifika dokumentu hodi manan osan, nune'e esrudante sira balun mos manipula dadus hodi hetan diploma, sira ne'ebe fa'an ikan no na'an mos manipula dasi hodi bele hetan osan barak, tanba ne'e, koruosaun laos akontese deit iha nivel aas, maibe mos iha nivel kraik. 

"Ita nia sosieade mak ninia mentalidade korruptu, la'os de'it ema boot," hateten PR Taur.

Foto de, Presidência da República de Timor-Leste, Facebook.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.