segunda-feira, 9 de junho de 2014

"Aban, PN Hili Komisariu KAK"

,

Jornal Independente - Segunda-Feira, 09 Junu 2014 

Parlamentu Nasional (PN) ajenda ona aban tersa (10/06) hahu halo votasaun ba kandidatura Komisariu Komisaun Anti Korupsaun (KAK). 

Governu aprezenta lista submisaun kandidatura Komisariu KAK Dr. Sergio Hornai no Dr. Silveiro Pinto Baptista ba Parlamentu iha fulan hirak kotuk. Iha loron 1 fulan Abril foin lalais ne'e, PN la realiza eleisaun ba kandidatura Komisariu KAK tanba bankada FRETILIN abandona plenaria ho razuan deskonfia kandidatu Komisariu Komisaun Anti Korupsaun nain rua (2) aprezenta husi Governu iha nain ida (1) komete korrupsaun ne'ebe Ministeriu Publiku sei halo prosesu investigasaun. 

Tanba ne'e, Vise Prezidenti Parlamentu nasional, Adriano do Nascimento hatete, Parlamentu Nasional liu husi reuniaun kada bancada Parlamentar ajenda ona atu hili Komisariu KAK nain rua ne'ebe Governu aprezenta ona ba PN. 

 "Ami ajenda ona Tersa-feira (11/6) atu hili komisariu KAK," dehan nia iha PN, Sesta (06/06). Tuir nia, Governu la halo mudansa ba kandidatura nain rua hanesan, Dr. Sergio Hornai atual Diretor Defensoria Publiku no Dr. Silveiro Pinto Baptista atual adjunto PDHJ ba area Direitus Humanus nian. 

"Ami sei kontinua halo eleisaun ba kandidatura rua ne'e tanba laiha mudansa ba naran ne'e," nia informa. Hataan kona ba alterasaun lei KAK artigu 12 seidauk deskute iha espesialidade no votasaun final Global, nia dehan prosesu alterasaun lei KAK kontinua la'o maibe importante mak hili Komisariu KAK antes halo alterasaun ba lei ne'e. Antes ne'e, Vise Primeiru Ministru Fernando La Sama de Araujo hateten, Governu kontinua fo fiar ba kandidatura nain rua (2) ne'e. 

"Hau hanoin buat ida loos mak ne'e, kuandu ita bele diskualifikadu ema ida bainhira iha informasaun no indikasaun forte, la'os informasaun husi Jornalista hodi ami kaer husi justifika ema ida nia vida, hau hanoin ida ne'e la justu," dehan nia iha PN foin lalais ne'e. 

Nia dehan, karik Tribunal mak dehan halo ona prosesu kazu ba kandidatura ida ne'e klaru Governu bele hasia husi lista kandidatura komisariu KAK.
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.