domingo, 1 de junho de 2014

”Alkatiri Husu PN Halo Revizaun Ba Lei Pensaun Vitalisia”

.

Notisia Husi TVTL - Sesta-Kalan, 30 Maiu 2014 

Eis Primeiru Ministru Mari Alkatiri hateten katak, revizaun lei pensaun vitalisia sai asuntu perioridade ba Bancada sira iha Parlamentu Nasional (PN).

Tuir Mai Deklarasaun Kumpletu husi Dr. Mari Alkatiri: 

“Bancada FRETILIN ba tinan ida ne’e atu hatama proposta revizaun ba lei pensaun vitalisia, evizaun ba lei ne’e tinan hira ona mak ami halo maibe la konsege, orientasaun husi lideransa ba Bancada mak ne’e, tenki halo revizaun para bele ema sira simu pensaun ne’e bele iha nafatin obrigasaun atu servisu ba estadu ida ne’e, la’os simu pensaun hanesan reforma la’e, simu pensaun la’os 100% ema kuandu koalia 100% ne’e sala ona, ne’e sala, tamba 50% de’it, se ita hare estrutura salariu ninian.

Tamba saida mak tenki halo buat ida ne’e? (Revisaun Lei Pensaun Vitalisia), tamba se ema ida ke tinan 5 ka tinan 10 hanesan deputadu, nia iha konesementu, nia iha esperensia ida ke ita labele husik nia ba de’it, para atu kaer nia ita tenki kaer ho pensaun ida.

Hau (Mari) agora servisu ba estadu hau la manan buat seluk, hau manan mak pensaun ne’e e Primeiru Ministru atu selu tan hau, hau dehan lae, kuandu aban bain rua rejultadu mai ona mak ita haree, agora hau sei konsentrasaun ba servisu lai, klaru ba viazen buat sira ne’e Governu mak selu,” deklara Mari Alkatiri.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.