quarta-feira, 4 de junho de 2014

"Deskonfia Kupon Mina Karreta PN 'Sulin' ba Privadu"

,

Jornal Independente - Kuarta-Feira, 04 Junu 2014 

Deskonfia Funsionariu Parlamentu Nasional balun uza kupon mina estadu ba fali sira nia interese privadu, Funsionairu ne'e lori kareta Parlamentu Nasional nian ne'e ho numeru matrikula 88 ense konbustivel iha jerigen iha pertamina balun. 

Membru Bancada FRETILIN, Manuel Castro hateten, nia parte lamenta tebes bainhira kareta Parlamentu Nasional ho matrikula 88 ne'ebe uza Kupon estadu ba ense mina iha jerigen iha pertamina balun iha Dili laran iha loron sesta (29/05). 

 "Hau lamenta tamba hau hare rasik ho matan katak, sira ense mina iha jerigen ne'e ita deskonfia oituan mal-administrasaun tanba uza kupon estadu," dehan nia iha plenaria Parlamentu Nasional, horsehik. 

Tan ne'e, tuir nia katak, tenke toma atensaun seriu ba asuntu ne'e tamba Parlamentu Nasional loro-loron kritika membru Governu maibe uma laran rasik la hadia. 

"Meja tenke fo konsiderasaun tanba hau konese kareta no ema ne'ebe ense mina iha jerigen ne'e," tenik nia. 

Hahalok hanesan ne'e la diak no presiza fo chamada atensaun ruma. Tuir nia sasin katak, kareta matrikula 88 ne'e laos deputadu sira nian maibe Parlamentu nasional nian ne'ebe funsionariu sira uza. 

Iha fatin hanesan, Deputada Maria Ilda da Conceicao husu ba Prezidenti Parlamentu Nasional tenke klarifika asuntu ne'e tanba importante tebes atu toma atensaun. 

"Hau husu Prezidenti Parlamentu tenke halo klarifikasaun didiak," dehan nia. 

Responde ba kestaun ne'e, Prezidenti PN Vicente Guterres hateten, nia kundutor atrapalla los tanba nia kundutor ne'e fin da semana ne'e uza duni nia kareta atu ba sosa kombustivel ba jerador rejidensia Prezidenti PN tanba eletrisidade mate. 

"Hau nia kundutor ba duni sosa kombustivel ba jerador maibe la'os ba buat seluk no iha jerigen duni, maibe ohin hau bolu no husu deputadu Manuel Castro mais nia dehan laos matrikula 88 ne'ebe deputadu sira uza ne'e mais otras kareta 88 ba Parlamentu nian," dehan nia. 

Tanba ne'e, Prezidenti Parlamentu Nasional sei aprezenta kazu ne'e ba Sekretariu Jeral Parlamentu Nasional atu halo investigasaun hodi fo resposta ba membru deputadu iha Parlamentu Nasional. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.