terça-feira, 3 de junho de 2014

"FRETILIN Keixa Mal-Administrasaun MS Lobo Ba PJR"

.

Jornal Independente - Tersa-Feira, 03 Junu 2014

Bancada FRETILIN Parlamentu Nasional (PN) aprezenta ona keixa no faktu indikasaun mal-administrasaun husi Ministru Saude (MS), Segio Lobo ba Ministeriu Publiku (MP).

Membru Bancada FRETILIN, Maria Angelica Rangel da Cruz, iha deklarasaun katak, Bancada FRETILIN deskobre deskonfia mosu mal-administrasaun iha Ministeriu Saude, tanba ne'e Bancada deside hodi lori ba Ministeriu Publiku (MP) hodi hetan prosesu investigasaun.

 "Ami (horsehik lokraik) hato'o dokumentu balun ne'ebe hatudu indisius forte Korupsaun Koluzaun no Nepotizmu (KKN) ne'ebe merese hetan investigasaun husi Ministeriu Publiku," dehan nia iha uma fukun PN horsehik.

Tuir nia, faktu no evidensia ne'ebe Bancada FRETILIN aprezentan ne'e, natoon ona atu fortifika prosesu investigasaun iha Ministeriu Publiku.

Nia hatutan, faktu no evidensia hirak ne'e indikasaun mal-administrasaun no konflitu interese, tanba halo adjudikasaun direta ba Kompania Istana Group Lda, ne'ebe Ministru nia alin rasik mos hanesan nain ba kompania ne'e, no kaer knaar hanesan Funsionariu Publiku iha Ministeriu ida.

Tuir nia, maske iha ona pedidu kanselamentu kontratu ba kompania Istana Group Lda husi diresaun Financas no aprovizionamentu husi Ministeriu Saude, maibe Ministru Lobo lakohi rona pareser tekniku husi servisu kompetente aprovizionamentu Ministeriu nian, hodi kontinua halo desizaun rasik.

Antes ne'e, Ministru Saude, Sergio Lobo husu ba Bancada FRETILIN atu hatudu faktu ba Tribunal no Ministeriu Publiku no laos mai fali halo deklarasaun politika ne'ebe laiha baze legal. Ministru Lobo mos prontu hata'an iha Tribunal bainhira dadus hirak ne'e Bancada FRETILIN haro'o ba Ministeriu Publiku.

.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.