quarta-feira, 11 de junho de 2014

"Inspetor Jeral Iha Ministeriu Balun Hanesan Boneka"

.

Jornal Independente - Tersa-Feira, 10 Junu 2014 

Inspetor Jeral ne'ebe monta iha kada Ministeriu sira barak mak "hanesan Boneka", kazu barak ne'ebe akontese iha Ministeriu nia laran, maioria la prosesa hodi haruka ba Ministeriu Publiku (MP) hodi investiga klean liu tan. 

Monistorizasaun ne'ebe Prokurador Jeral Republika (PJR) halo identifika katak, inspetor Jeral iha kada Ministeriu sira la funsiona ho diak, dala barak hetan prosesu averiguasaun ba kazu aktu krime ruma, maibe prosesu hirak ne'e hatama hotu iha "pasta kidung". 

"Hau bele dehan la funsiona ho diak, presiza hadia," dehan Prokurador Jeral Republika (PJR), Jose Ximenes bainhira loke seminariu nasional kontra korupsaun ho tema 'Prevenir no Reprimir', iha Delta Nova, Komoro, horsehik. 

Nia hatutan katak, bainhira prosesu averiguasaun hodi prosesa kazu krime ruma minimu liu tenke haruka ba Inspetor Jeral Estadu (IJE) ka Ministeriu Publiku, maibe durante ne'e la implementa, tanba lakon leet deit iha Ministeriu laran. 

"Regra ne'e mak ita la hadia hodi tutela deit ba iha Ministeriu, korrupsaun bele lao barak," dehan Prokurador Jose. 

Nia dehan, bainhira inspetor sira detekta krime Korrupsaun ka abuju de poder ruma akontese iha Ministeriu sira, inspetor tenke partisipa, bainhira la partisipa bele komete fali krime seluk. 

"Partisipasaun balun ne'ebe para deit iha ne'eba (Ministeriu), diak liu enkamina mai Ministeriu Publiku (MP), ka Inspetor Jeral Estadu, se lae, sira komete krime, la han osan mas halo averiguasaun, portantu Ministeriu sira la haruka mai, imi (Ispetor sira) mak hataan," dehan nia. 

Nia dehan, maioria partisipasaun agora dadaun ne'e mai husi inspensaun estadu, uituan liu mak mai husi inspensaun sira husi mos Ministeriu relevante balun. 

Tuir nia, korupsaun mosu tanba iha fator interna no esterna, funsionariu ne'ebe komete krime ne'e tanba "matan osan", sira halua integridade ne'ebe importante, liuliu integridade familia nian. 

Tuir prokurador Jose, funsionariu sira nia nesesidade ne'e barak liu sira nia vensimentu, hodi sira halo envolve aktu korupsaun, maski simu osan oituan deit mas feen sira hakarak ba pasiar iha liur, dala ruma emprezariu balun fo osan tanba nia laen xefe aprovizionamentu iha Ministeriu ida. 
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.