quarta-feira, 25 de junho de 2014

"Laiha Konjelador, Ospital 'Hoban' Mate-Isin Ho Jelu-Fatuk"

,

Jornal Independente - Kuarta-Feira, 25 Junu 2014

Ospital Referal Distritu Oekusi durante ne'e uza deit jelu-fatuk hodi konserva mate-isin ne'ebe mak hein hela atu halo prosesu autopsia, parte ospital tenke halo ida ne'e tanba konjelador laiha.

Komisaun F Parlamentu Nasional (PN) trata asuntu saude, Edukasaun no Desportu identifika problema ne'e hafoin hala'o fiskalizasaun ba Ospital ne'e. Liu husi ninia relatoriu annual ne'ebe fo sai iha plenaria Parlamentu nasional, deputada husi Komisaun F Bendita Magno dehan, bazeia ba fiskalizasaun ne'ebe komisaun F halo iha Distritu Oekusi hatudu katak, Ospital referal oekusi laiha konjelador atu tau mate-isin.

Durante ne'e, deputada Bendita dehan, ospital sosa fali jelu-fatuk hodi tau iha mate isin ne'ebe hein ba prosesu autopsia.

"Konjelador ba tau mate-isin laiha, (ospital) ba sosa deit es batu mak konserva mate-isin sira," dehan Bendita iha plenaria PN, horsehik.

 Jelu-fatuk ne'e, nia dehan, fo impaktu la dun diak ba ospital tanba jelu ne'e bele namkari iha ospital laran no la dun diak ba mate isin ne'ebe rai kleur.

Aleinde konjelador, Bendita dehan, problema ne'ebe Ospital referal Oekusi enfrenta mak doutor espesialista ba autopsia.
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.