sexta-feira, 13 de junho de 2014

"Lei KomSos "Lakon" Iha Parlamentu Nasional"

.

Jornal Independente - Kinta-Feira, 12 Junu 2014 

Lei Komunikasaun Sosial (KomSos) "lakon" durante halo prosesu iha Parlamentu Nasional (PN) nia laran, Prezidente Parlamentu Nasional no Komisaun A Parlamentu Nasional duun malu hela kona ba paradeiru lei ne'e rasik. 

Prezidenti Parlamentu Nasional, Vicente Guterres, Tersa (10/6), dehan, lei Komunikasaun Sosial sei hadia redasaun final iha Komisaun A Parlamentu Nasional. "Hau seidauk simu testu final ba lei imprensa ne'e," dehan Prezidenti PN. 

Ne'e duni, Vicente Guterres hein hela Komisaun A PN atu bele entrega Lei KomSos hodi bele haruka ba iha Prezidenti Republika atu bele hetan promulgasaun. Maski nune'e, Prezidenti Komisaun A PN, Carmelita Moniz hateten, relatoriu redasaun final ba Lei KomSos ninian Komisaun A finaliza ona no halo ona relatoriu final ba iha meza Parlamentu Nasional. 

"Ami haruka ona ba Prezidenti parlamentu Nasional semana ida resin liu ba," dehan Deputada Carmelita, hafoin hasoru malu ho Prezidenti Republika, iha palasiu Prezidensial Ai-Tarak laran, horsehik. 

Ne'e duni, agora daudaun Komisaun A PN hein deit bainhira mak Prezidenti PN bele lori KomSos ba Prezidente Republika hodi promulga. 

Entertantu, Eis-Diretor Jornal Timor Post, Jose Ximenes, husu ba Prezidente Republika, atu haree no tetu didiak antes foti desizaun hodi promulga lei ne'e, liuliu ba artigu hirak ne'ebe limite servisu Jornalizmu ninian. 

Antes ne'e, hafoin esbosu lei ne'e aprova, hetan reasaun maka'as husi asosiasaun Jornalista sira iha Timor-Leste, tuir sira katak, lei sei fo ameasa ba liberdade espresaun, ne'ebe kontrariu fali konstituisaun RDTL. 

Tuir Prezidente Timor-Leste Press Union (TLPU), Jose Belo hatete, lei ne'e sei hamate liberdade imprensa no liberdade espresaun, ne'e sei fo presaun boot ba servisu jornalista atu bele asesu ba interese publiku atu hetan informasaun. 

Nia mos kestiaona konaba dever Konsellu Imprensa nian ne'ebe konsidera atu sai fali hanesan Tribunal ka Parlamentu Nasional, nia dehan, iha lei ne'e fo dever makaas ba Konsellu Imprensa atu bele akredita jornalista, fo suspensaun ba jornalista no seluk tan. 

Tuir nia dehan, loloos KI nia dever so sai deit mediador ba jornalista, kompania media sira atu bele rejolve sira nia problema, nia dehan KI sei la foti desizaun ruma, maibe fo deit mediasaun. 

 Tan ne'e, nia husu ba Prezidente Republika atu foti desizaun ruma bazeia ba kompetensia konstitusional. Iha parte seluk, Prezidente Asosiasaun Jornalista Timor-Leste, Tito Filipe hateten, presiza hadia artigu balun ne'ebe sei bele fo ameasa ba servisu Jornalista. TLPU rasik entrega ona Pareser ba Prezidente Republika Taur Matan Ruak.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.