sexta-feira, 13 de junho de 2014

"Organizasaun Rezistensia Keixa Hahalok PNTL Ba PR Taur"

.

Jornal Independente -Sesta-Feira, 13 Junu 2014

Organizasaun Rezistensia ne'ebe organiza aan iha Sagrada Familia nia mahon hato'o keixa ba Prezidenti Republika, Taur Matan Ruak, relasiona ho atuasaun brutalizmu husi membru Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) durante tempu operasaun hasoru grupu illegal, iha Distritu Baucau.

Prezidenti organizasaun Sagrada Familia, Andre da Costa Belo hateten, sorumutu ho PR atu hato'o relatoriu kona-ba hahalok membru PNTL nian durante implementasaun rezolusaun hasoru grupu illegal.

Nia dehan, durante ne'e husi parte seguransa relata deit atuasaun PNTL ne'ebe pozitivu, maibe realidade hatudu katak, kaptura pesoal ne'ebe komete iha grupu illegal ne'e lao la tuir dalan no rezlusaun ne'ebe iha.

"Ami nuudar organizasaun rezistensia ninia observasaun, ami ba hare buat barak ke la loos, tanba ita nia povu sira sai fali vitima no balun mos ba kaer ita nia ema sira rezistensia la iha evidensia maibe sira konsidera hanesan inimigu," dehan nia, iha palasiu prezidensial Republika, Aitarak laran, horsehik.

Nia fo ezemplu, operasaun iha Lalulai membru PNTL sira ba halo sosializasaun no liu loron rua sira halo asaltu iha tuku 05:00 madrugada, tuir nia, hahalok hanesan ne'e hatauk povu ne'ebe hakarak moris iha ambiente estabildiade nia laran.

Andre esplika katak, rezolusaun Parlamentu nian haruka PNTL sira atu halo atuasaun ba pesoal ne'ebe komete grupu illegal, maibe la signifika atuasaun ne'e tebke hatauk no uza violensia hasoru povu kiik sira.

Nune'e, Prezidenti Taur Matan Ruak simu hotu informasaun hirak ne'e ne'ebe hato'o husi organizasaun rezistensia sira, tanba konsidera ema rezistensia sempre fo informasaun ne'ebe los no iha faktu.

Aleinde ne'e, Prezidenti Taur mos haktuir ba organizasaun ne'e katak, konaba rekonsiliasaun ne'e importante duni ba iha povu no nasuan ne'e.

Foto de, Presidência da República de Timor-Leste, Facebook. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.