quarta-feira, 11 de junho de 2014

"PJR Aviza Ministru No Sekretariu Estadu Balun Prepara Aan Ba Tribunal"

.

Jornal Independente - Tersa-Feira, 10 Junu 2014 

Ministeriu Publiku (MP) identifika membru Governu balun envolve aktu krime korrupsaun no mal-administrasaun, kazu hamutuk sanolu resin rua (12( ne'ebe hetan ona akuzasaun husi Ministeriu Publiku (MP), atu halo prosesu julgamentu iha Tribunal Distrital Dili (TDD), tempu badak nia laran. 

Ne'e duni, Prokurador Jeral da Republika (PJR), Jose Ximenes, aviza ba Ministru no Sekretariu Estadu balun atu prepara aan didiak hodi hataan sira nia hahalok ne'e iha Tribunal. "La kleur tan Ministru no Sekretariu estadu balun prepara ona atu ba tuir julgamentu," dehan Prokurador Jose Ximenes, bainhira loke seminariu kona ba kontra Korrupsaun ho tema "Prevenir no Reprimir", iha Delta Nova, Komoro, horsehik. 

Nia hatutan, iha tinan 2008-2009, funsionariu balun assume knaar hanesan Xefe Aprovizionamentu ne'ebe komete krime korupsaun, la kleur tan sira sei hata'an iha Tribunal. Ne'e duni, prokurador Jose husu ba sira ne'ebe komete aktu krime ne'e atu labele telefone ba prokurador sira ne'ebe kaer kazu ne'e, tanba bele hamsou tan krime foun. 

 "Lalika telefone ba prokurador sira, tanba bele halo tan krime ida," tenik nia. 

Nia akresenta katak, krime korupsaun dala barak envolve husi ema matenek sira, maibe, difikuldade no problema ne'ebe MP hasoru atu halo investigasaun mak rekursu umanu. 

Tanba, dala barak prokurador balun ne'ebe kaer kazu korruosaun tenke ba kaer fali kazu seluk no dala barak sira konsentra hela ba krime korrupsaun, maibe iha violasaun sexual akontese iha sorin, entaun sira mos tenki fo perioridade atu rezolve. 

"Rekursu umanu ma sai hanesan parte ida ba problema," dehan nia. Prokurador Jose informa katak, iha fulan fevereiru 2014 liuba, Prokurador Jeral Republika (PJR) Timor-Leste estabelese ona kooperasaun ho Indonezia liu husi asina momerandum of Understending (MoU) ho Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) no Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atu fo informasaun ba Ministeriu Publiku (MP) kona ba sasan, uma, karreta ne'ebe membru governu balun 'subar' iha Indonezia. 

"Balun halo uma iha Bali ne'eba, ne'e kalma de'it... hein de'it sira informa ba ita, KPK no PPATK iha hela, sira informa mai hau, Timoroan hira mak iha ne'e, (Indonezia) ami hatene, hirak mak rai osan iha ne'e, hirak mak halo uma iha ne'e, no hirak mak kareta BMW iha ne'e ami hatene," dehan Prokurador Jose. 

Entertantu, prokurador mos iha espetativa boot ba kombate korrupsaun, tanba oras ne'e prokurador foun nain lima tama tan no hein kompleta tan na'in sanulu resin ida (11), MP pronto atu halo investigasaun ba area hotu-htou. 

Tuir nia, iha fulan Outubru tinan oin (2015) prokurador kompleta ona, tan ne'e se mak durante ne'e badinas halo korrupsaun tenke kuidadu didiak. Nia dehan, se kuandu pesoal Ministeriu Publiku kompletu hotu ona, ema ne'ebe envolve iha krime korrupsaun halai ba to'o iha ne'ebe deit mos investigador sira sei buka tuir. "komete krime korrupsaun halai mak biban deit. 

Tanba ita la divulga mas diretor barak mak ita akuza, Xefe departementu barak mak ita akuza, no balun oras ne'e komarka ona no balun suspensaun," dehan Prokurador Jose Ximenes. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.