quarta-feira, 25 de junho de 2014

"PM Xanana Sei Hasai Despaxu Sosa Karreta Ba Simeira CPLP"

.
Foto de, Aikurus Nice
Jornal Independente - Kuarta-Feira, 25 Junu 2014 

Ministeriu Negosiu Estranjeiru No Kooperasaun (MNEK) hein hela desizaun husi Primeiru Ministru (PM), Xanana Gusmao hodi sosa kareta ba simeira CPLP, tuir planu, despaxu Xefe Governu nian sei hasai iha tempu badak nia laran. 

Vice Primeiru Ministru, Fernando La Sama de Araujo hateten, semana ne'e nia laran, PM Xanana Gusmao sei fo sai desizaun no despaxu kona ba Politika Governu nian atu sosa kareta hodi fasilita xefe Estadu sira iha simeira CPLP. 

Tanba, iha loron (23/6), Sekretariu Ezekutivu komisaun organizadora ba simeira CPLP, Antonio Cepeda hateten, maske planu governu nia atu sosa kareta ba simeira ne'e rasik hetan ona konkordansia husi PM xanana Gusmao, maibe despaixu husi PM Xanana rasik seidauk to'o iha sekretariu ezekutivu nia liman. 

 "PM Xanana fo atensaun ona katak, orsida ka aban bele fo informasaun ruma ba negosiu estranjeiru kona-ba prosesu atu sosa kareta sira ne'e," dehan Vise PM La Sama, iha palasiu Governu, horsehik.

 La Sama garante katak, iha tempu besik ne'e Xefe Governu sei fo rezultadu ruma kona-ba planu atu sosa kareta husi Indonezia atu fasiluta xefe estadu sira iha simeira CPLP ne'e.
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.