quarta-feira, 25 de junho de 2014

"SEPFOPE Hakarak Sai Eroi Maibe Iha Nia Implementasaun Zero"

.

Jornal Independente - Tersa-Feira, 24 Junu 2014 

Membru Parlamentu Nasional (PN) kestiaona maka'as servisu Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profesional empregu (SEPFOPE) ne'ebe husu osan barak atu sai eroi ba dezenvolvimentu nasional maibe iha implementasaun servisu sei zero hela. 

Deputadu Manuel Guterres membru bancada CNRT hateten, ezekusaun orsamentu ba SEPFOPE nian minimu tebes, liuliu ba verba kapital menor ne'ebe ezekuta sei zero hela. 

"Hau hakarak husu ba SEPFOPE, hau halai liu ba iha kapital menor ne'ebe ke ninia ezekusaun ne'e sei 0% hela deit," dehan reprezetante Povu iha uma Fukun PN Manuel Guterres liu husi nia diskursu iha plenaria segunda horsehik. 

Ne'e duni, membru PN sira duvida ho servisu SEPFOPE nian, sira la dun iha konfiansa atu orsamentu hirak ne'ebe aloka ba verba ne'e bele ezekuta hotu iha fulan tolu neen (6) ne'e nia laran. 

Alokasaun orsamentu ba SEPFOPE iha tinan fiskal 2014 hamutuk tokon U$15,39, maski nune'eezekusaun orsamentu estagna hela, ne'e duni hamosu duvida boot ba servisu SEPFOPE nian. 

"Ita boot bele garante mai ami dehan ita boot bele ezekuta iha tinan ne'e it abele ezekuta hotu ga lae," dehan deputadu CNRT ne'e ho duvida. Entertantu, tuir relatoriu ezekusaun ne'ebe diariu ne'e asesu husi Ministeriu Finansas (MF), ezekusaun OJE 2014 SEPFOPE nian to'o loron 10 Junu 2014, trend ezekusaun obrigasaun SEPFOPE nian atinji porsentu 13 (13%) no trend ezekusaun atual porsentu 12 (12%), nune'e trend ezekusaun obrigasaun no atual hamutuk foin too porsentu 25 (25%). 

Hataan ba preokupasaun deputadu ne'e, Sekretariu Estadu, Elidio Ximenes hateten, ezekusaun OJE 2014 SEPFOPE nian ba iha kapital minor agora dadaun atinji ona porsentu 100 (100%). 

Nia hatutan, ezekusaun remata ona tanba agora daudaun kontratu no pagamentu kontinua lao hela, nia fo ezemplu, hanesan area infraestrutura, nia programa agora daudaun barak mak iha hela prosesu nia laran.
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.