sexta-feira, 6 de junho de 2014

Tanba sa Mauk Moruk sei iha Becora? Prizaun preventiva ilegal

.
Komandante L7 no Komandante Mauk Moruk

OPINIAUN HOSI JOÃO KOUBA

PRIZAUN PREVENTIVA BA MAUK MORUK - ILEGALIDADE KA LEGAL, OINSA BELE ACONTECE?

Polimika Xanana no Mauk Moruk laos buat foun ida ba autor Funu no Gerasaun FUNU, ou funu nain nia oan sira hotu sempre khunece leader bot nain rua ne’e, khunece momos oinsa sira nia problema iha luta da libertasaun, problema institusional no problema idiologia nebe sai hanesa fundamentu ba funu guerelia.

Agora dadauk Komandante Mauk-Moruk hetan kadeia(prizaun preventiva), nebe tuir parte Governu hare katak Mauk Moruk bele hamosu instabilidade iha rai laran.

Akuzasaun nebe Procurador Geral da Republika akuza hahu husi artigu 184º,194º,195º no 202º Kodigu Penal katak Mauk Moruk hari organizasaun krimi no seluk tan, foin lalais iha PGR nia fatin, parte Ministerio Publiku la konsege hatudu faktus no evedensia konaba akuzasaun ne’e, mai ita hare artigu sira nebe tuir kodigu prosesu penal koalia, oinsa parte prekurador bele responsabiliza ba situasaun ema ida rua nia direitu hodi moris Liberdade;

ARTIGU 194º

1. Atu aplika Prizaun Preventiva tenki iha, hamutuk ho rekezitu sira previstu iha artigu 183º.

 Presupostu sira tuir mai ne’e:

a. Indisiu Forte katak Argidu halo krimi dolozu punivel ho pena prizaun as liu tinan tolu

b. Medida kausaun seluk laos adukuada ka laos sufisienti

2. Prizaun Preventiva bele aplika mos ba ema nebe tama ka hela iregulamentu iha teritorio nasional, ka ema nebe hasoru prosesu ba estradisaun ka espulsaun, nudar lei espesifika regula

3. Molok aplika prizaun preventiva, kuandu bele, ka aplika tiha prizaun preventiva, tenki rona arguido, fo fatin ba nia atu dehan medida ne’e nia presupostus iha ka lae

4. Kuandu iha rekezitu atu aplika prizaun preventiva, maibe arguido iha anomalia psikika, tengki hatama nia iha hospital psikiatriku ka intitusaun adekuadu seluk, enkuandu se persiza medida provesorio ne no anomalia ne’e se iha

Komentariu:

Iha artigu 194º Kodigu Prosesu Penal (KPP) nebe hatudu arguido nebe hetan akuzasaun hosi MP, parte Ministeriu Publiku tenki hatudu momos evidensia forte hodi nune arguido iha responsabilidade ba nia an hodi hakruk ba desizaun Tribunal. Maibe iha realidade faktus sira nebe parte Ministeriu Publiku uza hodi akuza laiha KUALIDADE alem de laiha kualidade mos la priense ba kriterius ida hanesa faktus (BUKTI-BUKTI HUKUM) tuir teoria no hahalok lei artigu sira ne’e rasik.

Artigu 195º

1. Prizaun Preventiva labele liu :

a.Tinan ida kuandu akuzasaun laiha

b. Tinan rua, kuandu kondenasaun iha primeira instansia laiha

c. Tinan tolu, kuandu kondenasaun tranzitu em julgado laiha, maibe kuandu ita iha rekorsu konaba inkonstitusionalidade prazu ne’e sae ba tinan tolu ho balu.

2. Ho despaixu fundamentadu Juiz bele hasae tan fulan neen ba prazu referidu iha numeru antirior, kuandu prosesu iha kompleksidade exesional.

3. Kuandu prazu referidu iha numeru anterior sira ramata, tengki hasai kedas arguido sira husi kadeia, sem prezuiju ba nia atu hela nafatin iha kadeia, tamba prosesu seluk Komentariu : artigu ida ne’e hatudu momos katak arguido nebe hetan ona kadeia labele liu tinan ida, rua no tolu, maibe artigu ne’e mos seidauk bele implementa wainhira iha artigu 194º Kodigu Prosesu Penal seidauk hetan (Fakta Hukum), maibe wainhira individu ida ka rua hetan Presaun Poder husi ukun nain sira, hodi ba tama iha prizaun preventiva, lei konsidera desizaun ne invalidu, ou arguido rasik tenki ona hetan liberdade nebe justu.

 MAI ITA HARE ARTIGU 197º KODIGU PROSESU PENAL

“Tuir rekerimento ka ofisiozamente, Juiz tenki revoga prizaun preventiva no haruka hasai arguido husi kadeia kuandu hare katak Prizaun preventiva ne’e aplika iha situasaun nebe latama iha kazu ka laiha kondisaun nebe lei estabelese, ka sirkunstansia nebe fo fatin atu aplika prizaun preventiva ne’e laiha ona”.

Ministeriu Publik akuza Sr. Mauk Moruk liu husi artigu 184º,194º,195º, no 202 º KODIGU PENAL RDTL, nebe iskrita katak Sr. Mauk Mauk Moruk halo instabilidade iha rai Laran, Sr, Mauk Moruk hari Organizasaun Kriminozo, akuzasaun nebe mai duni husi kualidade Procurador Geral, artigu sira nebe MP uza iha ikus mai laiha fakta hukum(faktus konkreta), ita bele dehan artigu sira ne’e la vale iha Lei nia oin (batal demi hukum).

Entau artigu 197º KPP RDTL Juis iha obrigasaun hodi hasai Arguido Mauk Moruk husi kadeia, perguntas:

 TAMBA SA SR. MAUK MORUK SEI IHA BECORA?

Se karik situasaun sira ne’e maka laiha mudanca, ita bele dehan katak Prizaun Preventiva nebe Sr. Mauk Moruk simu, sai hanesa sasukat ida ba ita nia “KUALIDADE JUSTICA nebe MONU BA RAI”.

Hanesa Pais Demokrasia nebe respeitu konstitusaun no lei oan sira,ita tenki ona hatudu an ba Mundu katak ne’e mak Timor Leste, ne’e mak Nasaun Demokrasia, se lae ema bele dehan, leader politik sira nebe agora UKUN NE”E hatene mak Gava Sola AN, maibe khunecementu no kumpriensaun ba ispirito Demokrasia no Konstitusaun menus tebes, hanesa Timor Oan ita bele MOE tebes, ba lalaok Justica nia nebe Maun Xanana hodi halimar hanesa brinkedus(Mainan Boneka).

Depois loron sanulu tuir artigu 196º KPP maka Ministeriu Publiku depois inkeritu tenki apresenta autus ba Juiz kompetente antis prazu ne ramata.

Sr. Mauk Moruk iha posibilidade hetan HABEAS CORPUS artigu 205º KPP

Lalaok justica nebe ita akompanha dadauk ne’e hatudu katak prizaun Preventiva nebe Sr. Mauk Moruk simu ne'e ilegalidade, tamba prizaun preventiva nebe Mauk Moruk simu, klaru que la priense kriterius hanesan krimonozu ou seluk tan, tamba MP rasik laiha kbit hodi hatudu evendensia, entau prizaun Preventiva nebe Sr. Mauk Moruk simu ne’e tamba deit RAZAUN POLITIKA, se karik ida ne maka akontece ba sidadun hanesa Sr. Mauk Moruk entaun Sr. Mauk Moruk nia kondisaun bele prience HABEAS CORPUS.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.