quarta-feira, 16 de julho de 2014

Harold Menezes, se Nicolau Lobato sei moris, nia mos sei kontenti hotu ho pensaun vitalicia?

.


Harold Maria Menezes Moucho hatan nune ba komentariu ida ami halo hasoru Senhora Natalia Carrascalao nia deklarasaun:

"Hau mos halo parte Comicao Preparatoria Conferencia Chefes de Estado no Governo CPLP, hau mos konkorda katak devia iha plano integrado ida ba desenvolvimento Cidade Dili, ida nee hatudu inkapasidade Membros Gov atu planea. Maibee hau konkorda ho Emb. Natalia katak se ita konvida ema atu mai ita nia uma ita tenke hadia no hamos, Povo nia situasaun agora la os problema Conferencia CPLP nia, ka orsamento nebe gasta ba Conferensia mak sei resolve Povo nia situasaun agora. Governo mak tenke iha kapasidade de planeamento no implementasaun plano Desenvolvimento atu resolve problemas nebe existe. Hau semana2 haleu Distrito to Aldeis iha TL, hau nia konsiensia saida mak povo nia situasaun moris lor loron. Hau husu tok ba Maluk sira nebe kritika tamba kritika deit, mai iha TL, husutok Povo se sira aseita saida mak agora prepara atu simu Delegasoes sira nebe atu partersipa iha Conferencia CPLP, KA LAI? KRITIKA KAPAS, maibee foh sulusaun konkreta sobre atu simu bainaka sira, no Presidensia CPLP tinan 2 nia laran. Maibee tuir kontesto Povo no Timor-Leste."

Belun Harold Maria Menezes Moucho servisu nudar asesor ba presidente FRETILIN, senhor Francisco Guterres Lu Olo no mos membru ba komisaun preparatoria ba cimeira CPLP. Senhor Lu Olo mak presidente ba CPLP hodi representa Timor-Leste.

Uluk nanain, ita konteni tebes atu le Senhor Harold nia komentariu iha asuntu ida ne. Interesante tebes bianhira Senhor Harold dehan katak nia mos ba visita aldeia sira iha foho hodi husu ba sira se sira simu cimeira CPLP iha Dili.

Are you kidding me? What kind of question did you ask? A yes and a no question? Imi mos husu ba povu kik sira se CPLP bele aseita Teodoro Obiang iha CPLP ka?

Ou se diak liu, husu tok ba populasaun kik sira saida mak sira hanoin kona ba partidu FRETILIN nebe agora sai fali partidu da intervensaun hodi say yes man ba Xanana ho CNRT.

Husu ba povu kik sira se sira gosta los hare deputadu FRETILIN sira ba visita sira ho kareta foun PRADO ho vidru metan.

Husu ba povu kik sira se sira konteni hare imi sira ne simu pensaun vitalicia ho tan privilegio oioin.

Husu ba povu kik sira se FRETILIN ida imi kaer ne hanesan ho FRETILIN Nicolau Lobato nian.

Primeiru nudar partidu opozisaun Senhor Harold sira lakon ona legitimidade tomak bainhira imi sai hotu "rubber stamp" ka lacaio ba governu nebe lidera husi Xanana.

Los duni katak governu Xanana nia inkapasidade mak halo Dili sai nune. Maibe nudar partidu oposisaun imi halo saida? Politika alternativa saida mak imi hato ona?

Se karik FRETILIN halao duni ninia papel nudar partidu opozisaun, hau duvida tebes se senhor Harold sei hetan resposa sim/nao husi Maubere sira iha foho.

Realidade mak Cimeira CPLP ne projetu ida nebe laiha liu partisipasaun nasional. Cimeira CPLP ne hanesan projetu ida entre regime Xanana nian ho FRETILIN, entre elite kikoan ida iha Dili laran ho sira nia kroni sira.

Senhor Harold, iha demokrasia sempre iha kritika hasoru politika governante sira nian. Tuir lolos ida ne mak papel partidu oposisaun nian, nomeadamente FRETILIN. Infelismente ohin loron laiha ona partidu oposisaun tamba ne mak ema kik sira for netik kritika ba governu liu husi blog sira hanesan ne.

Pelo menus ami la fo solusaun maibe ami sempre hare nafatin ba governu nia lalaok. Buat nebe ami hare la los, ami dehan la los. Ami sei la fo solusaun tamba ami laiha kapasidade nein rekursus atu halo buat sira ne. Ami so sente deit mak injustisa nebe governante sira halo tamba afeta ami nia moris lorloron nian. Imi sira iha FRETILIN ne mak iha rekursus no poder politika atu hamosu kritika no solusaun sira ne. Maibe imi hili ona dalan seluk hodi hamutuk ho regime Xanana nian para kontinua komete injustisa ba povu.

Imi sira FRETILIN mak hakarak hamate liberdade de expressaun no liberdade imprensa bainhira imi ramerame pasa lei KOMSOS hamutuk ho regime governu nian. Ne hatudu momos katak imi la gosta kritika, muito menos, solusaun.

Imi sira FRETLIN mak agora simu hotu kareta PRADO maibe uluk iha 2007 dehan imi nia prinsipiu sei la simu PAJERO. Afinal principiu ne hanesna aikakeu, halai tuir anin deit.

Imi sira iha FRETILIN ne mak halo lei pensaun vitalicia mais agora dehan fali pensaun ne laiha justisa tamba deit imi la kaer ona governu. Se Nicolau Lobato ho Vicente Reis Sahe sei moris karik, sira mos sei kontenti hotu ho pensaun vitalicia sira ne karik?

Imi sira kaer FRETILIN ne mak halo fali traisaun ba saudoso revolucionario sira ho imi nia atitude cleptocrato, elitista no neo-colonialista.

Belun Harold, infelismente bainhira lider CPLP sira mai Dili sira sei la hare Timor-Leste verdadeiro. Sira sei hare mak Timor-Leste artificial nebe imi tau hamutuk ba sira nia prazer. Ne Timor-Leste farsa.

Timor-Leste verdadeiro mak vendedor kik sira nebe imi duni sai hotu husi Dili laran ba hotu raios que os partam. Afinal imi moe hatudu Timor-Leste verdadeiro. Maibe imi la moe hatudu imi nia inkompetensia, korupsaun, elitismo, mentalidade kolonialista ne. Imi nia atitude ne karik hanesan reflesaun ida ba CPLP em geral, nebe la representa ona povu maibe representa deit camada elite neo-colonialista sira.

.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.