sexta-feira, 11 de julho de 2014

"KAAE Husu PR Kumpri Promesa Iha Kampania 2012 Hodi Halakon Lei Pensaun Vitalisia"

.
Foto de , ZLO, Facebook
Notisia Husi TVTL -Kuarta-Kalan, 09 Jullu 2014

Konselu Asosiasaun Akademika Estudantil (KAAE) husi Universidade Nasional Timor-Lorosa'e (UNTL) eizi ba Parlamentu Nasional (PN) atu halo alterasaun ba lei pensaun Vitalisia.

Liu husi konferensia da imprensa ne'ebe hala'o iha Segunda-feira ne'e iha Dili Porta Vos husi Konselu Asosiasaun Akademika Estudantil Faustino Soares husu ba Prezidente Parlamentu Nasional atu deskute kona ba alterasaun lei pensaun vitalisia.

"Ami hato'o proposta atu halo alterasaun ba lei vitalisia iha agenda hodi altera iha tempu badak, tamba lei ida ne'e sei fo riku no fo bokur de'it ba grupu balun ne'ebe mak iha kbi'it no forsa hodi ukun, husu mos ba Prezidenti da Republika atu kumpri promesa sira iha tempu kampania eleisaun Prezidensial 2012 iha teritoriu Timor laran tomak katak, sei halakon lei pensaun vitalisia," deklara Faustinho.

Tuir Faustinho Soares, Konselu Asosiasaun Akademika Estudantil sei hala'o mos seminariu ida iha tempu badak atu fo sai ba publiku kona ba impaktu negativu husi pensaun vitalisia.

 "Sei hala'o seminariu ida para halibur informasaun sira, karik meus ida ne'e la bele ami sei pasa informasaun to'o iha baze para povu bele komprende pensaun vitalisia ne'e, ultimu kuandu laiha rejultadu ami sei halo manifestasaun hodi halakon lei pensaun vitalisa ne'e," dehan Faustino.

 Konselu ne'e mos apela ba dirasaun veteranus, organizasaun rezistensia sira no Povu Timor atu luta hodi halakon Pensaun Vitalisia.
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.