quarta-feira, 2 de julho de 2014

"PR Taur Husu Alkatiri Dezimina ZEESM"

.

Jornal Independente - Tersa-Feira, 01 Julu 2014 

Prezidenti Republika, Taur Matan Ruak husu koordenador Jeral Zona Ekonomia Esklusivu Sosial no Merkadu (ZEESM), Mari Alkatiri atu halo deziminasaun kona-ba ZEESM ho ninia implementasaun, Vantajen no dezvantajen ba Povu Timor-Leste, liu-liu, Distritu Oekusi. 

Hafoin reuniaun ho Xefe Estadu, Eis Primeiru Ministru, Mari Alkatiri hateten, Prezidente Republika apoiu tomak programa ne'e, maibe presiza atu halo deziminasaun ba programa tomak hodi ema hotu bele kompriende. 

Nia hatutan, presiza kria programa deziminasaun kona-ba saida mak ZEESM nia vantajen no dezvantajen ba povu Timor-Leste, liu-liu implementasaun programa ne'ebe ba povu Atoni sira. 

Atu nune'e, sira bele hatene loloos implementasaun ZEESM no nia benefisiu, tanba, iha povu barak mak la dun hatene no kumpriende kona-ba ZEESM no nia implementasaun. 

Responde ba kestaun ne'e, Alkatiri dehan, nia parte sei halo sosializasaun, atu povu bele hatene diak liu tan kona-ba implementasaun ZEESM nian iha nasaun doben Timor-Leste. Aleind ene'e, koordenador ZEESM ne'e husu ba intelektual sira ne'ebe durante ne'e kritika makaas kona ba programa ZEESM nian atu labele koalia barak kuandu seidauk hatene loloos programa ne'e rasik. 

"Antes konese didiak programa ne'e lalika koalia lai," dehan nia, iha Palasiu Prezidensial, Ai-Tarak laran, Dili, horsehik.

.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.