segunda-feira, 11 de agosto de 2014

Alkatiri Rejeita Xanana Sosa Nia

.

Jornal Independente - 11 Agostu 2014

Díli - Eis Primeiru Ministru Mari Alkatiri rejeita informasaun ne'ebé hatete katak Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmão sosa ona nia hodi kaer kargu nu'udar Prezidente Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM) - Oekussi.
.
Alkatiri dehan, ema ne'ebé hato'o lia falsu ne'e la koñese see loos mak Mari Alkatiri.

"Laiha osan atu sosa ha'u, se ha'u mak hanoin hanesan ne'e, di'ak liu ha'u servisu iha rai liur, i ha'u la mai Timor. Se ita koalia lolos karik sira la haree kriasaun Fundu Petroliferu no Fundu Minarai nia aman loos mak see," dehan Alkatiri.

"Ema koalia hanesan ne'e...Kala sira nia espellu iha uma ne'e kala boot loos, dadersan sira hader sira ba fihir sira nia oin, sira konfundu fali sira nia imajen ne'e hanesan ho ha'u," katak Alkatiri.

Alkatiri hatete, nia ho PM Xanana no Taur diskuti katak atu implementa ZEESM tenke kria kondisaun di'ak mak bele servisu, liliu kuandu servisu ne'e intelektual nian, tenke hanoin, tenke estuda mak bele servisu," katak nia.

Antes ne'e, akuza ema balun iha RENETIL mak koalia liafuan ne'e, maibe lideransa RENETIL rasik rezeita.

"Ada yang bilang Xanana telah beli Mari Alkatiri dengan uang, itu RENETIL, ini kalo kita lihat kepintaranya masih sangat di bawah (minim)," dehan PM Xanana Gusmão iha lia Indonezia iha ninia diskursu.

Entretantu, Diretór RENETIL, Deometriuo Amaral rezeita preokupasaun PM Xanana.

Tuir nia, RENETIL nu'udar organizasaun rezistensia iha istoria no ninia legalidade ba superior da luta no sempre rona ordem komandu luta nain.

"Ami la koalia liafuan ida hanesan ne'e, karik membru RENETIL balun mak koalia, maibé organizasaun RENETIL la koalia buat ruma," nia hatete.

Tuir nia katak, RENETIL dala runma halo kritika balun hodi hametin soberania estadu, inklui hametin paz no dame.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.