quarta-feira, 20 de agosto de 2014

Deskonfia Selingkuh, Komandu F-FDTL Hasai Maijor Izaias

.

Jornal Independente - 19 Agostu 2014

Díli - Komandante Falintil-Forsa Defeza de Timor-Leste (F-FDTL), Xefi Estado Maior Jenerál Lere Anan Timur hasai ona Maijor Izaias Ambrozao Ximenes tanba deskonfia iha kazu kona-ba selingkuh.

Maski nune'e, Komandu F-FDTL ne'e la koalia detaillu kona-ba kazu ne'e no iha sá loron hasai Maijor ne'e.

"Hau hanoin ida ne'e Maijor Izaias ne'ebé nia kazu ne'e lori ona ba Tribunál tanba hau nia desizaun dehan sai," dehan Lere ba jornalistas sira iha serimonía lansamentu Institutu Nasional Investigasaun no Rekoperasaun Historia Luta Libertasaun Timor-Leste (INIRHLLTL) iha kampus UNITAL Becora, segunda horseik.

Tanba ne'e Maijen Lere husu ba Defensoria Públika atu haree kazu sira ne'e.

"Ita nia Defensoria Públika sira sei haree kazu sira ne'e, mas ha'u nia desizaun mak ida ne'e ona tanba nia labele fila fali ba militar," dehan Maijen Lere.

Tuir Maijen Lere katak hotu iha instituisaun kuandu kazu ne'ebé akontese iha uma laran, desizaun mak ne'e tenke sai.

"Ida ne'e atu eduka sira la'os de'it forsa maibé eduka mós ita hotu," tenik Lere.
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.