terça-feira, 12 de agosto de 2014

F-FDTL La Admiti Nia Membru Kaben Feto 2 ka 3

.
Filomeno Paixão
Suara Timor Lorosae - 12 Agostu 2014

Díli- Instituisaun Falintil Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) la admiti ninia membru sira kaben feto too rua ka tolu, tanba komandu rasik lakohi hamoe instituisaun F-FDTL.

Adjuntu Xefe Estadu Maior Jeneral F-FDTL, Brigadeiru Jeneral Filomeno Paixão husu ba membru F-FDTL atu labele hola feto rua ka tolu no labele hafuhu demais festa, maibe tenke hatudu disiplina iha instituisaun F-FDTL nia laran, atu nunee bele tane aas instituisaun F-FDTL.

"Hau husu ba membru sira labele hola feto rua, maibe ida deit respeitu instituisaun, tane aas instituisaun labele hamoe instituisaun F-FDTL. Ida nee hau la gosta," hateten Filomeno bá jornalista iha Kuartel Jeral F-FDTL, Fatuhada-Díli, Sexta (08/08/2014).

Filomeno dehan, membru sira tenke para hafuhu festa, para hemu tua, no para badiu, no buka oinsa atu sai ema nebe bele serve instituisaun F-FDTL ida nee ba oin.

Iha parte seluk, estudante finalista Universidade Nasional Timor Lorosae (UNTL), Mateus Gomes husi fakuldade edukasaun hateten, komandu rasik mak tenke fo hanoin ba ninia membru sira, atu labele hafoer instituisaun ida nee. Wainhira membru ida hola feto rua ka tolu, ida nee mos sai problema uituan, maibe nee depende ba ema ida-idak nia hanoin.

"Hau hanoin komandu rasik mak tenke fo hanoin ba ninia membru sira, atu nunee labele hafoer instituisaun ida nee. Wainhira membru ida hola feto rua ka tolu, ida nee mos sai problema uituan, maibe depende ema ida-idak nia hanoin." tenik Mateus.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.