sexta-feira, 15 de agosto de 2014

MAUK MORUK NIA DISTINU LAOS MILISIA OTONOMISTA MAK DESIDE

.

HUSI: ÁLVARO GUTERRES

Tinan 14 ita (RDTL) restaura ita nia idependensia hanesa nasaun soberanu, que moris ho dignidade,Justica nebe kuda ona iha tempo luta no realiza ohin loron.

Funu naruk ita liu dadauk, Ran,Ruin, Isin no dignidade ita lori hodi sosa independensia nebe ita mehi durante 24 anus, komandante barak,assu wain barak mak mate hodi mehi ba Independensia,Independensia  que  laos liu husi Kontratu Politik, ou monu husi Lalehan, INDEPENDENSIA nebe sosa duni ho ruin no ran,Istoria que naruk tebes hodi ikus mai ita hotu senti no goza. Iha faze Independensia, ita tengki aslera no uza meus hotu dudu dezenvolvimento ekonomia no politika hodi atinzi mehi foun ”liberta povu”.

Mehi ida que labele ona sura ho kontratu politik nebe  manobradu, postu foun nebe ita hotu uluk hakilar, moris ho dignidade, moris ho Lia Los, que iha tempo okupasan ita hotu nunka bele senti.

Postu ukun “an” saida mak sai hanesa mehi ba Povu MAUBERE nunka mais realiza, ita hanoin katak ukun an ida ne’e bele fo moris diak ba POVU MAUBERE, Povu nebe terus hamutuk ASSU WAIN FALINTIL sira hotu, realidade ema seluk mak Goza, ema seluk mak senti saida mak ita hanaran UKUN AN.

Orgaun soberanu sira aprova lei, rekruta, promosaun deviza,kargo importante sira hotu, ema seluk mak kaer hodi atinji sira nia intrese, laos tamba ita lahatene, laos tamba ita beik,laos tamba ita nia kualidade, maibe ita nia maun bot sira mak nungka mais hakarak sai nune, ita maun bot sira haluha hotu saida mak uluk ita koalia ba malu.

SAIDA MAK AKONTECE BA OHIN LORON?

Nasaun la’o sabraut, sistema hotu-hotu taka ba Resistensia nia hanoin,Korupsaun nebe la’o buras, Justica hanesa kortina ba oportunista sira nia oin,aprova osan barak iha PARLAMENTO NASIONAL, maibe ema ida rua mak goza no senti, Povu Maubere tebe ba kotuk, folin laek, hanesa komandante L 7 dehan (uluk ita halo funu ita oituan deit, halo funu ne ba ita nia POVU,agora ukun an MAUBERE laek ona).

Paulino Gama khunesidu ho naran Mauk Moruk, eis-chefee Estado Maior, eis komandante Brigada vermelha,Ministru Defeza I Siguranca, membro CCF, Membro Komite Permanente da Fretilin, ho lian makas kontra KORUPSAUN no injustisa nebe ohin loron ita hotu hare no asiste, lian makas nebe nungka mais maran iha MAUBERE NIA FUAN NO LARAN.

Mauk Moruk kritika direta ba Chefe Governu nebe la konsege resolve problema sira hotu, korupsaun sai fali CULTURA foun ba rai lulik ida ne’e.

Maibe orgaun Soberanu sira hotu uja LIAFUAN Mafiozo “SENTIDO DE ESTADO” Manobra Politik no poder hodi Hatama Mauk Moruk ba Kadeia. Problema Mauk Moruk no Xanana Gusmao laos foin mak akontece, kontradiksaun nebe hahu kedas iha AILARAN hodi (diskuti,kritika no autokritika) hodi defende POVU MAUBERE NIA DESTINU, ba ukun an, Kontradiksaun nebe sempre fo koragen ba kontinuasaun luta da idependencia.

Sim, ita hotu hatene katak jogadas OTONOMISTA la’o makas no buras iha level desijaun, Otonomista,milisia sira, uja bandeira Parlamento Nasional hodi hatama ema nebe fo vida no familia tomak nebe defende UKUN AN ida ne’e.

MAUK MORUK nia distinu la’os iha milisia no Otonomista nia liman laran, POVU MAUBERE mak se deside distinu ne’e.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.