quarta-feira, 13 de agosto de 2014

Parlamentu Nacional Tenki Konsiente Redus Lei Pensaun Vitalisia

.
Foto de Presidência da República de Timor-Leste, Facebook.
Jornal Nacional Diário - 13 Agostu 2014

Prezidente Repúblika (PR) Taur Matan Ruak, hateten katak atu redus ka halo revizaun ba lei pensaun vitalisia ne’e deputadu bankada parlamentar ne’ebé hetan asentu iha Parlamento Nasional (PN) mak tenki iha konsiensia.

PR Taur dehan, pesaun vitalasia ne’e bele redus maibe prosesu halo redusaun depende ba bankada partidus politikus iha PN.

“Ita nia partidu hat mak iha parlamentar ne’ebe sira hanoin atu halo redusaun? bankada parlamentar mak hanesan CNRT, FRETILIN, PD no Frente Mundansa,”dehan PR Taur, iha Sub-distritu, Lequidoe, distritu Aileu, Tersa (12/8), hodi responde preokupasaun komunidade nian atu halakon tiha lei pensaun vitalisia tamba pensaun ne’e habokur deit grupu elite sira, maibe povu iha baze kontinua kiak no mukit.

PR Taur esplika tan katak, bankada parlamentar balun hatama ona proposta atu halo redusaun ba lei pensaun vitalisia maibe depende ba deputadu sira atu halo diskusaun hodi halo redusaun ba lei pensaun vitalisia ne’e.

Durante dialogu PR Taur ne’ebé hala’o iha sub-distritu Lequidoe akompañia mós admministrrador sub distritu Iliomar distritu Lautem no xefi suku Baioro Pite, atu halo komparasaun prosesu dezenvolvimentu kada disrtitu.

Entretantu iha sesaun husu no hatan komunidade sub distritu Lequidoe, Lorenso Alves hateten katak, lei pensaun vitalisia husu atu halakon tamba lei ne’e habokur deit ema balun maibe povu sofre nafatin. Tanba ne’e mak povu sira dehan katak, rai liberta ona maibe povu seidauk liberta, maibe liberta fali grupo elite sira.
.
“Ami husu ba Prezidente Republika atu halakon tiha lei pensaun vitalisia tamba lei ne’e habokur deit ema balun,”dehan Lorenso.

Iha fatin hanesan xefi suku Hatubuilico, Moises de Jesus hatete, kuandu iha posibilidade atu redus lei pensaun vitalisia diak liu tan tamba bele hamoris prosesu dezenvolvimentu.

“Ita hanoin lei pensaun vitalisia ne’ebé maka iha hatún diak liu tan tamba ne’e bele hamoris prosesu dezenvolvimentu,”dehan nia.

Iha dialogu ne’e povu iha sub distritu Lequidoe senti kontente tebes tamba bele hato’o sira nia prekupasaun no problema ne’ebe mak sira hasoru hanesan kondaisaun estrada ne’ebe ladiak, susar asesu ba eletrisidade, be’e mos, dezenvolve seitor turismu báziku , edukasaun no saude.

Antes nee mos deputado sira iha Parlamentu fo sai ona katak revisaun ba lei pensaun vitalisia nee sei diskuti iha fulan Agustu nee nia laran. dgx
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.