quarta-feira, 10 de setembro de 2014

Governu kria resolusaun foun hodi hasoru no dun FALINTIL no Kaixa Klandestina sira

.
Resolusaun no 24/2014

Lia tatoli hosi Funu Nain ida ba Sr. Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmão. 
. 
Resolusaun no:24/2014 nebe sircula iha povu nia let ne’e, hakarak hatudu deit ba Falintil,Kaixa Klandestina no Povu Maubere oinsa Governu Xanana ne’e konsidera Luta nain sira nia Sakrifisiu no kole durante funu naruk nia laran.

Governu kontinua halo Intimidasaun politik ba Falintil sira liu husi meus oin barak, halo resolusaun hasoru Eis Chefe Estado maior Mauk Moruk CPD-RDTL, nebe halo povu MAUBERE sai Vitima, ikus mai resolusaun hasoru eis Falintil sira ne’e failla total.
 

Situasaun la’o ho diak, kalma no laiha barulhu iha rai laran, maibe nonok-nonok Primeiro Ministru hamutuk Ho Sekretaris Estado Seguransa Julio Thomas Pinto hamosu tan Resolusaun FOUN ida  hodi kontra Falintil sira nia ISTORIA.

Xanana Gusmao no Julio Thomas Pinto kontinua uja Poder Governu hodi hamosu resolusaun ne’e ho intensaun saida?? Klaru que sira buka meus oin barak hodi hatun dignidade Funu Nain sira, Xanana haluha tiha katak Funu naruk ne’e ita manan tamba eksistensia Falintil sira laos lori fali forsa Estado hodi hasoru ami, maun Xanana mos haluha katak Estado ne’e beikten Falintil sira mak forma, laos ema seluk.

Xanana husu ba Falintil regiao I-IV hodi intrega fardamento ba PNTL, saida mak Xanana Gusmao halo ne Moe boot ida ba Istoria Funu ne’e, Xanana mos husu ba Falintil sira hodi entrega municoes i buat seluk tan, Xanana hakarak kondena ema, Xanana hakarak hatudu ba nia maluk, nusa?

Iha tempo kampanha Xanana uja farda hodi kampanha tun sae (tamba poder). Maun Xanana hakarak ke’e buat pasado ba oin, Maun Xanana haluha tiha saida mak nia halo iha AILEU ne'eba, laos Xanana mak uja forsa estrangeiro hodi halo dezarmasaun ba kilat sira ne’e, ikus mai maun Xanana hakarak husu tan Falintil nia Dignidade hodi sama ba rai lulik ne’e. 


Maun Xanana rezolusaun foun ne'e hamosu duvidas barak iha veteranus sira nia leet.

1. Iha Resolusaun nee Governu hakarak hatudu deit nia an hanesa Liurai bot ida nebe moris iha Povu Maubere nia let hodi sama nafatin eksistensia Falintil, PNTL no Governu kria RESOLUSAUN HODI hamosu INSTABILIDADE IHA Rai laran.

2. Diskonfia Konselhu Revolusaun Maubere iha kilat, agora kilat sira ne'e iha ne'ebé? No Xanana ho nia amigo Julio Thomas Pinto koko halo Resolusaun ba Funu nain sira,saida mak Xanana hakarak.

3. Kontinua Diskonfia “aman Resistensia” komandante L7 subar kilat HK, maun Xanana nusa mak gosta dun tun sae ema, L7 halo funu durante 24 anos no ami povu hatene ida ne’e.

4. Diskonfia Falintil regiaoI- III subar kilat, maun Xanana haluha tiha ona saida mak akontece iha AILEU.

5. Nusa no tamba sa mak PM Xanana diskonfia makas los Funu Nain sira, hodi obriga sira intrega kilat no sasan sira seluk?

6. Laos kilat no armas sira ne'e uluk Xanana Gusmao mak ba halo dezarmamentu iha Aileu ne'eba?

7. Hakarak husu ba maun Xanana katak maun Xanana fahe ona kilat hira ba Regiao I,II,III,IV? Lalika garganta ho forca estado. Forca ne Povu nia laos ema ida mesak nian.

8. Agora funu hotu ona kilat hira mak lakon no hira sei iha, nusa la buka tuir Komandante sira hodi husu relatorio?

9. Relatorio no kilat sira ne'e iha maun Taur, maun Xanana, maun Lere nia liman laran, laos iha ami.

10. Agora imi sira ne'ebé tur iha Governu nea hakarak izizi tan saida mai ami, funu ne'e ami halo to'o hotu no hetan ona independensia, agora Xanana hakarak tan saida?

11. Regiao I-IV prontu entrega Farda iha Dili laran, maibe se karik mosu konflitus MAUN XANANA MAK TENKI TOMA RESPONSABILIDADE. 

.
 .
Ami Funu Nain, que luta hamutuk ho imi durante tinan 24 husu no izizi ba Estadu Timor Leste hodi respeita ami no hapara ona halo akuzasaun oin-oin hasoru ami.

Uainhira ita luta hasoru invazaun Indonézia ita hotu hamutuk, terus hamutuk hodi hetan independensia, agora ita hetan ona independensia, tuir imi, vetaranus deit mak sala no hetan akuzasaun oin-oin hosi Governu, Parlamentu Nasionál no Prezidensia República. Tanbá sá ? Tanbá sá? Imi hakarak bosok ba mundu tomak katak imi mesak mak funu ka? Ne'e la loos ona.

Maun boot sira, imi keta mau pagador. Veteranus sira la'os inimigu povu Timor Leste nian. Maun Lere Anan Timor nusa mak ita nia rai ne’e sai aat liu tiha?
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.