quarta-feira, 17 de setembro de 2014

MAUN TAUR AMI LAOS BEIK KA IGNORANTE, MAUN MAK BOSOK POVU

.

OAN KIAK

Ha'u lee Maun Taur nia diskursu iha PN kona ba indultu que nia fó ba Mana Lucia Lobato no ha'u hanoin kala Maun Taur no nia media sira hanoin que POVU beik no sira hakarak soe rai rahun ba ita nia matan.
.
Diskursu badak sira publika ho lia ingles iha sira nia Facebook dehan "I SAW SOME CRITICISMS, WHICH DEMONSTRATE IGNORANCE – AND WHICH ARE UNFAIR " - "Ha'u haree kritikas balun que hatudu ema nia beik no la justu".

Kala imi hotu hanoin que ami ema beik duni no imi mesak mak matenek no bele halo diskursu tun sae, habosok ema hotu no ami rona de'it no nonok, tanbá saida de'it mak imi dehan, povu tomak tenki hakruk.

Maun Taur ami laos beik ka ignorante, Maun mak bosok povu uainhira fó indultu ba itaboot nia belun koruptor no katuas ida que halo violasaun sexual ba nia beionan rasik. Imi bosok, ami mak sala? Ida ne'e la loos  Maun Taur, tanbá Maun la honestu ho Povu Maubere, Maun uja Maubere Oan ba hetan poder no depois hanesan sira seluk buka de'it famozu no pior liu haluha no bosok fali povu hodi hanehan Maubere Oan sira.

Maun mós dehan katak indultu ba Mana Lucia la halo interfrensia iha setór  justisa. Maun Taur nia hahalok hafraku tebes setór ne'e no haforsa koruptor sira, Maun boot bele dehan saida de'it maibé realidade mak ne'e, ita lalika matenek boot ba hatene ida ne'e, labarik sira mós hatene que uainhira sira halo sala, karik inan no aman la fó kastigu ba sira, sira hatene que sira bele halo hahalok ne'e beibeik. Ami la'os labarik Maun Taur no ami la'os beik ka ignorante. Tanba ami ignorante mak ita manan funu naruk ida no duni Indonezia hosi ita rai lulik ka? La loos ona.

Maun boot sira tur hela iha poder nia laran no haluha tiha hotu saida que ita hakarak bainhira funu ramata. Timor ida que livre no justu ba Timor Oan hotu, la'os de'it ba imi, tanba ema barak mos funu hodi rai lulik ne'e hetan independensia, imi mesak, ita sei la hetan to'o ohin loron. Imi mau pagador duni.

Imi ho naran boot hanesan Maun Taur no Maun Xanana uja imi nia naran ba halo buat hotu hasoru povu maubere no imi sei iha justifikasaun oin-oin ba hahalok aat que imi halo.Maun Taur dehan que  justisa tenki umanu. Tanbá sá mak umanu de'it ba ema boot, tanbá sá mak umanu de'it ba koruptor sira? Tanbá sá povu kiik labele hetan imi nia justisa? Maun Taur ami povu bele maubeik no kiak ba bebeik maibé imi maun boot sira, uluk heroi boot ba rai lulik ne'e, foin sai maulohi no traidor ba povu, diak liu sai maubeik duke lakon ami nia prinsipiu no dignidade.

Maun Taur promete mós que sei la fó indultu ba ema que pratika krime sexual, saida mak foin halo? Fó indultu ba katuas ida ke halo violasaun sexual ba nia beioan rasik  no depois ita mak beik no inzustu ka Maun Taur?
.
 Justisa no umanismu ba pae Mauk Moruk iha ne'ebé loos Maun Taur?

Imi koalia ba justisa no imi haluha que Komandante FALINTIL ida imi taka iha Prizaun Bekora no haluha tiha nia iha ne'ebá? Imi perdoa otonomistas, kriminozu, koruptor sira maibé tanbá sá mak imi labele hakoak imi nia maluk ida hanesan komandante Mauk Moruk que ohin loron moras no terus iha komarka nia laran. Imi mak haforsa duni injustisa iha ita nia rain lulik ne'e. Krimi saida que Pae Mauk Moruk  halo ba rai doben ne'e? Tanbá sá mak nia sei hela iha komarka ne'ebá Maun Taur? Nia naok povu nia osan? Nia halo saida hasoru Povu Maubere?

Tanbá sá Maun Taur nia fuan kona de'it ba ema aat no korruptor sira? Tanbá sá imi nia umanismu la kona bá luta nain ida ke imi sulan iha hotel Bekora no nunka mais hanoin nia? Pae Mauk Moruk moras iha ne'ebá, imi hanoin nia ka lae? Lae, imi husik imi nia maluk ida terus mesak ika Bekora ne'ebá.Maun Taur iha tan korazen ba dehan Iha Facebook que ami que kritika maka'as imi, ami beik no injustu? Antaun ami atu bolu saida ba imi ukun nain sira? Bolu justu no matenek ka? Keta halimar no sama tan ami Maun boot, ami laos beik, Maun hatene katak se pae Mauk Moruk la ajuda Maun Taur, oras ne'e Maun Taur iha ne'ebé loos, karik lakon ona. Imi sai ema boot no haluha imi nia dignidade no haluha imi nia maluk que terus hamutuk ho imi. Ita nia matebian sei hatudu ba ita hotu lia loos no sei babeur imi hotu.Tanbá justisa no lia loos sempre manan.

Ita nia independensia la'os imi mesak mak hetan, la'os imi mesak mak funu ba rai lulik ne'e, maubere barak fó nia isin, klamar, ruin no ran ba ohin loron imi sai fali ema boot nomos ema traidor ba povu no rai doben ne'e. Imi nia mautabele no maulambe que loron loron defende imi no dehan que ami labele kritika maka'as imi, no halo atake tun sae iha Facebook ba ema que halo kritikas ba imi, tanba sira tauk lakon sira nia kadeira no lakon osan que sira tau iha sira nia bolsu, Maubere nia osan, no sira mós sai traidor ba Maubere nia oan. Imi la'os Maromak, imi tama iha politika, karik imi sala, povu tenki kritika tanba imi demais liu ona, imi ema que laiha moral ona. Imi hanoin ema hotu tenki rei imi nia ain ka? Tanbá sá? Imi mak tenki rei Maubere nia ain, tanba povu mak luta hamutuk ho imi ba rai lulik ne'e hetan independensia, imi mak tenki rei Maubere nia ain tanbá povu mak fó permisaun ba imi sai boot, tur iha kadeira ne'ebá ba servisu ba povu, ba defende povu nia intrese laos ba tur iha ne'ebá ba hanehan povu, ba sama Povu Maubere dala ida tan. Imi mak injustu, imi mak traidor, imi mak moe laiha, la'os Povu Maubere. Kompriende Maun Taur?  

Maun Taur Povu Maubere mak iha Maun boot nia kotuk, la'os koruptor no oportunista sira. Keta trai ami Maun Taur, tanba 2017 Maun boot bele hetan surpreza boot ida, ha'u dehan deit ba Maun Taur keta sai mau pagador.
,
Imi bele hakribi no sama ami, maibé lia loos no justisa sempre manan Maun Taur, ita nia historia hatudo ida ne'e ona ba ita hotu. Ami sei manan dala ida tan. Povu Maubere sei manan dala ida tan.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.