terça-feira, 16 de setembro de 2014

PR Taur Ezijé PN Aprova Projétu Lei Anti Korrupsau

.

Jornal Independente - 16 Setembru 2014

Díli - Presidente República Taur Matan Ruak ezijé ba Parlamentu Nasionál atu aseleira lalais projetu lei anti korrupsaun, tanba lei ne'e importante tebes atu garante kualidade boot ba projetu serbisu sira estadu nian no hamosu instrumentu foun ba serbisu justisa.

Maski Xefi Estado Taur ne'e foin fó indultu ba kondenada korruptu Lucia Lobato tanba tuir nia kompetensia konstitusional, maibe enkoraza serbisu justisa hodi bele investiga no julga ema sira ne'ebé mak involve an iha korrupsaun.

Tanba tuir nia katak, korrupsaun ne'e ladiak, halo tohik estadu no halo fraku nasaun, tanba dezenkoraza investimentu externu no hamosu instabilidade institusionál.

Tan ne'e iha nia diskursu bainhira partisipa iha kongresu terseira lezislatura Parlamentu Nasionál, Segunda horiseik apela ba deputadu sira atu fó importansia ba lei ida ne'e hodi aprova lalais.

Nia mós husu ba Serbisu Investigasaum Kriminál no Tribunál sira tenki sai firme no hasoru korrupsaun no tenki serbisu ho independensia no sein iha interferensia.

Aliende ne'e, Xefi Estadu ne'e mós ezijé ba Parlamentu Nasionál atu altera lei pensaun vitalisia, aprova lei droga, lei rai no lei protokolu estadu nian.

"Ha'u husu ba Parlamento Nasionál no ba Governo atu fó prioridade ba lei sira ne'e, espesialmente lei pensaun vitalisia, lei rai, lei anti korrupsaun inklui lei protokolu estadu," dehan Prezidenti Repúblika Taur iha nia diskursu.

Entretantu Vise Parlamento Nasionál hatete, sei halo tuir ezijensia Prezidenti Repúblika nian hodi tau importansia ba lei hirak ne'e, nune'e bele ajuda dezenvolvimentu Timor-Leste la'o ba oin.

Iha fatin hanesan, PR Taur mós apela ba Parlamento Nasionál atu kria kondisaun hodi prevene no persege krime organizadu.

"Ita tenke reforsa atu halo kombate hasoru trafiku ba ema, inklui trafiku ba feto sira, trafiku droga, nomós fase osan, tanba sira ne'e hafoer konxiensia ema ho neon di'ak,"hatutan Taur.

Taur konsidera katak atividade ne'e bele ameasa nasaun Timor-Leste nia valor no koezaun sosial, inklui bele hamate estadu.

Ne'e duni, sistema justisa, Parlamentu Nasionál no nasaun tomak tenke fó atensaun ba fenomena sira ne'e hodi aprova lei sira. Aliende ne'e hametin an ho rekursu nesesariu atu kombate ameasa sira iha nasaun.
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.