domingo, 29 de março de 2015

PREZIDENTE REPÚBLIKA HI’IT MACA ATU SALVA VIDA ASIDENTE IHA BEHEDAN

.
Foto de Presidência da República de Timor-Leste
 Presidência da República de Timor-Leste - Facebook

Dili, 28 Marsu 2015 – S.E. Prezidente Repúblika Taur Matan Ruak iha Sabadu, koinsidentemente to’o aserta loos asidente kareta kamioneta fuso ho númeru Polisia 54-594 ne’eb’e baku fila iha area Behedan, Postu Administrativu Laclo, Munisipiu Manatuto wainhira Xefe Estadu fila ho nia komitiva hosi vizita traballu iha Munisipiu Viqueuque. 

Ema na’in 8 ne’ebé maka sai vitima iha asidente ne’ebé maka akontese, mane na’in 2 kanek todan, no involve mós labarik feto ki’ik na’in 3 inklui ho sira nia mae.

Asidente refere, akontese maizumenus tuku rua resin lokraik oras Timor-Leste, no hafoin minutu 5, Xefe Estadu mósu kedan iha fatin akontesmentu. Haré ba asidente ne’e, Xefe Estadu fó kedan orientasaun atu hapara nia kareta, no Nia mós tun no ba kedan fatin asidente nian direitamente atu haree kondisaun vitima sirane’ebé maka involve nu’udár refere.

Hafoin, Xefe Estadu fó kedan mós orientasaun ba nia seguransa no membru komitiva sira seluk atu ajuda hi’it vitima kanek ne’ebé monu sai husi kareta ba rai naruk ne’ebé ho nia klean liu metru 6. Emidiatamente, Prezidente Repúblika mós orienta atu halo lalais kedan pedidu ba Sentru Saúde Manatuto atu fornese lalais ambulansia ida tan. Tamba, ambulansia vizita traballu nian la sufisiente atu lori vitima sira hotu evakua ba HNGV.

“Bolu lalais ba ambulansia. Hatun maca iha ambulansia laran, lalaiiis, lalaiiis lori maca mai. Ida-ne’e tau maca mak di’ak, labele kous tanba nia kondisaun todan oituan”, Xefe Estadu espontaniamente orienta nia seguransa pessoal sira membru delegasaun sira seluk.

Joven ida no mane kaben na’in ida sofre pankada todan tebes, hafoin sira idaidak baku hirus matan ba aidak hun boot, no ba fatuk, inklui mós pankada balun ne’ebé maka labarik ki’ik sira sofre hafoin katík sai husi kamioneta antigo ne’ebé sira sa’e iha Ossu.

Sorti diak ida ba vitima sira maka katak, hafoin Xefe Estadu ho nia seguransa, asesores no tekniku sira kous sai hotu tiha vitima sira hosi rai naruk sa’e mai estrada ibun, ekipa mediku Xefe Estadu nian mós prontu kedan atu ofrese primeiru sokuru ba molok halo evakuasaun vitima sira mai Ospital Nasional Guido Valadares.

Hafoin hetan tratamentu husi mediku S. E. Prezidente Repúblika nian liu minutu 40, ambulansia ne’ebé maka Xefe Estadu husu urjentemente husi Munisipiu Manatuto mós to’o duni mai no prosesu evakuasaun mós hala’o daudauk kedan.

Bazeia ba observasaun ikus, oras ne’e daudaun, vitima sira hotu hala’o hela tratamentu no obervasaun intensivu iha Ospital Nasional Guido Valadares.

Kareta fuso ne'e mai hosi Viqueque ho diresaun ba Dili, tula tua sabu jereken todan liturus 20 lubun ida, batar fulin lubuk ida, foos rai saka lubuk ida inklui tula ema na'in 8, wainhira to’o iha area Behedan nian, diresaun volante kotu hodi halo kareta ne’e hakiduk ba kotuk no baku fila.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.