segunda-feira, 23 de março de 2015

Ramos-Horta iha tempu ukun rasik aan nia sai ema traidor ba Maubere Oan

,
"Ramos Horta ho Xanana fo livre ba kriminozu ne'ebe oho Padre nain 3 no Povo SUAI kuaze 200 resin iha Igreja Suai setembro 1999. Tansa la halo operasi konjuntu ba butamak nee."
Oan Kiak

Loron balun liu ba, ita nia maun boot Ramos-Horta fo sai deklarasaun balun iha ita nia media, nia dehan katak Pai Mauk Moruk la involve iha luta iha rai liur ba independensia. Nia halo propaganda ba Indonezia, no nunka servisu ba Timor.

Tanba sa mak Ramos-Horta mai dadaun ho deklarasaun kroat hasoru Pai Mauk Moruk? Ha'u dala barak la dun konkorda ho asaun balun KRM halo, maibe ha'u hatene katak istoria Mauk ho Xanana istoria tuan ida no Mauk Moruk laos traidor ida, nia mos luta maka'as ba ita nia rai lulik.

Saida que nia halo uainhira Indoneziu sira kaer nia, ita la bele fo'o sai akuzasaun oin-oin ba Pai Mauk, tanba ita la dun hatene ameasa saida mak sira halo ba pai.

Pur ezemplu, uainhira TNI kaer Maun Xanana no katuas ba Cipinang, nia mos halo deklarasaun oin-oin hasoru Timor-Leste no FALINTIL, maibe ita hotu kumpriende katak deklarasaun sira ne'e Indonezia mak obriga nia halo, laos Maun Xanana mak halo ho liverdade.

Tanba sa que ema nem ida koalia kona ba asuntu deklarasaun Xanana nian uainhira nia iha Cipinang no husu ba FALINTIL atu rende?

Ramos-Horta iha era independensia nia mos trai ona Maubere Oan nia direitu ba justisa, Ramos-Horta nunka servisu ba hadia Maubere Oan nia moris, nia preokupa de'it ho nia imajen internasional no la preokupa hadia ita nia uma laran.

Imi se lembra uainhira Ramos-Horta fo'o  libertasaun ba Maternus Bere? Maternus Bere kriminozu ida que  oho ema barak iha igreija Suai, nia oho povu Suai barak nomos padre nain tolu. Imi se lembra ka lae?

Ramos-Horta iha tempu ukun rasik aan nia sai ema traidor ba Maubere Oan, Ramos-Horta serbisu ba se loos iha era independensia ne'e? Tanba sa la nonok de'it no lalika hatudu ema nem ida, tanba Ramos-Horta dadaun nia no ninia belun que  luta iha rai liur fila mai ita rai lulik no hanoin katak tinan 24 nia laran, ita moris diak hanesan sira.

Beibeik sira hosi rai liur dehan laiha Frenti Diplomatiku laiha independensia. Maibe hau dehan, laiha Maubere Oan mak laiha duni independensia. Keta halo aan demais, hau admiti katak Frenti Diplomatiku   importante duni, maibe karik Maubere Oan la brani no la vota iha referendum, imi hotu se hela iha malae nia rai, no imi koalia ka halo diskursu to'o imi nia kakorok maran, maibe ita sei la independenti, ita sei la independenti......................
.
Horiseik ha'u koalia ho ha'u belun doben ida kona ba asuntu ne'e no senhora dehan, 'Ramos-Horta animal politiku ida, nia buka diak ba nia aan rasik. Nia la iha intrese hodi servisu ba ita rai, nia buka mak sensasi iha nivel internasional, uainhira nia tur iha kadeira Prezidente Republika nian, nia halo saida ba hadia povu nia moris.'

Zizi loos duni, uainhira Ramos-Horta tur iha kadeira PR nian, nia  hanehan dala barak Maubere Oan ninia direitus no komete krime hasoru Maubere Oan, ida mak libertasaun Maternus Bere nian.Tinan balun liu ba Ramos-Horta haree ho ninia matan rasik PNTL baku maka'as joven ida iha Atauru ne'eba, no nia la halo buat ida, PNTL baku to'o joven refere dolar, maibe Ramos-Horta, ema ida que manan Premiu Nobel da Paz ida, nia la halo intervensaun ba hahalok aat PNTL nian. Karik Ramos-Horta hanoin katak ita haluha hotu.

Ramos-Horta dehan katak Mauk Moruk iha ita nia luta ba hetan ukun aan halo servisu ba Indonezia, antaun iha era ukun aan Ramos-Horta servisu ba se loos? Tuir hau nia hatene, nia la servisu ba ita nia rai, sa tan ba ita nia povu.

Ha'u husu ba imi que mai husi rai liur no tur iha kadeira boot, keta halimar demais ho Maubere Oan, loron ida Povu ne'e sei hatudu ba imi injustisa boot, ke imi halo hasoru ami que hela iha rai e'e no susar iha tinan 24 nia laran. Tanba ami mak imi sai boot agora, tanba Maubere Oan mak imi mesak goza  independensia que ami sosa ho ran no ruin, independensia ne'e lulik, la monu husi Lalehan, la monu husi Lalehan.......................

Imi hakuak traidores sira, otonomistas sira, kondekora tinan-tinan malae barak, maibe imi labele fo'o rekunesimentu no fo'o liman ba ema ida que fo'o ninia kontribuisaun bobot iha tinan sanulu nia laran ba ita nia rai lulik nomos ba ita nia independensia. Imi se loos? Nain Maromak? Ita nia Matebian se babeur imi hotu.Keta halimar demais ho ruin no ran que Maubere Oan ofrese, ba imi ohin loron goza....................

To'o ohin loron imi fo'o saida ba Maubere Oan? Hau haree de'it mak imi prezente mak: mukit, hamalaha, susar no terus barak. Tanba ne'e mak imi luta maka'as iha rai liur, iha Frenti Diplomatiku? Hodi sai kolonialista foun iha era independensia? Hodi sai ema ho naran boot iha nasaun seluk?

Ami nia luta iha tinan 24 nia laran, ami nia mehi, Maubere Oan nia mehi laos hanesan imi objetivu. Sorti boot Pai Mauk Moruk la luta iha imi nia sorin iha rai liur, tanba bele sai traidor boot hanesan imi que mai husi rai liur, hodi  hanehan no esplora Maubere Oan nia terus, susar no osan. Sorti boot imi nia moras aat ne'e la kona ba Pai Mauk Moruk, nia se defende nafatin lia loos, nomos Maubere Oan nia direitu no mehi.

Ramos-Horta, Alkatiri no sira seluk que mai husi rai liur mak sai traidor ba rai lulik ne'e, imi mak traidor.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.