terça-feira, 21 de abril de 2015

Alkatiri: “Orsamentu ba Oecusse La Sufisiente”, Politiku Labele Koalia Arbiru

.

 SUARA TIMOR LOROSAE - Joseph Koa

AMBENO – Prezidente Autoridade Rejiaun Adminis­trativa Espesial Oecusse-Am­beno, Dr. Mari Alkatiri hateten, Orsamentu nebe aloka husi Orsamentu Jeral do Estadu ba programa pilotu Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadoria Timor Leste (ZEESM-TL) la sufisiente atu halao dezem­volvimentu.

Realidade iha projeitu barazen Tono ho montante osan U$ 11 Milloins maibe realide husi Ministeriu Agrikultura Nasional aloka deit osan U$ 1 Miliaun ba Gabinete Autoridade Oecusse.

Kestaun nee Alkatiri kestiona iha Suco Lifau Aldeia Oe-molo iha komemorasaun loron kampu ba agrikultor iha Oecusse, Kinta (16/04/2015), responde politiku sira nia intervensaun ba Oecusse katak osamentu ba rejiaun Oecusse boot liu.

Nia hatutan, politiku nain sira iha nasaun ida nee, gosta atu kritika deit maibe atu implea­menta buat ruma, la susesu.

“Ita foin maka atu implementa buat ruma iha Oecusse, sira gosta deit maka garganta mamuk, ida nee halo nusa. Sira nebe koalia dehan orsamentu ba Oecusse laiha transparensia, sujere atu lori deit ba iha Komisaun Anti Korupsaun (KAK), lori ba iha Tribunal ka iha nebe deit, hau prontu para atu ba hatan. Hau lakohi koalia halimar ho ema nebe gosta deit kritika ba instituisaun ka ba autoridade. Ema nebe gosta deit atu kritika, hau lakohi koalia halimar ho sira. Sira dehan iha diskri­minimasaun, sira bele lao ba mundu tomak. Porezemplu iha Indonesia, sira bele haree zona espesial ekonomiku sosial Indonesia, sira investe osan hira, depois simu fali hira, nee maka sira tenke hatene,” tenik Alkatiri.


Nia esplika, “problema ita nia ema iha Timor-Leste dehan sira matenek liu, maibe sira la hatene halo buat ida. Kuandu ita halo maka sira kritika, maibe sira nunka halo buat ida ba sira nia vida. Kuandu ita halo, sira kritika, hau lakohi hatete A, B, C, maibe hau hatene katak Amu Martinho Gusmão Martins mos ema ida, nebe ida nee hau temi kedas ninia naran”.

Kona-ba orsamentu jeral do estadu nebe aloka mai Oecusse, Alkatiri responde katak alokasaun orsamentu estadu mai Oecusse la too tan para atu selu saida maka atu halo dadauk iha Oecusse, la too metade. Ema koalia nee nar-naran deit, Governu rasik hatene katak osan nee la to’o. Komu lakohi aumen­ta orsamentu, entaun aguenta lai, maibe osan la too.

“Projetu aeroportu, estradas, ponte prontu ona, maibe osan ba Barazen Tono, hau simu husi Governu sentral ninia orsamentu U$ 11 millaun ital, entrega mai hau U$ 1 millaun, ida nee mak dehan osan boot? Koalia tenke buka hatene uluk, tanba nee maka hau la liga, ema koalia nar-naran deit, hau la liga,” nia hateten.

Alende nee Jose Koa nudar joventude Oecusse haree katak, osan mai Oecusse boot mas realidade atu rezolve deit popu­lasaun sira nia rai, uma no plantasaun, ate agora seidauk bele hetan resposta pozitivu atu fo indimizasaun ka lae.

“Hau hanoin, preokupasaun ami nia Prezidente Autoridade katak osan mai Oecusse la to’o, ida nee bele masuk akal, tanba realidade, komunidade sira nia rai, uma no plantasaun nebe hetan afetadu husi programa pilotu infra-estrutura estrada, ate agora, kontraktor sira hamos estrada ninin ho plantasaun komunidade Oecusse nian, maibe uma maka seidauk sobu. Karik osan ba ganti-rugi maka seidauk iha, tanba nee, foin dadauk prezidente autoridade liu husi sorumutuk ho komunidade nebe afetadu ba projeitu pilotu Oecusse iha eis SERAO dehan atu halo fali uma foun maibe realidade komu­nidade komesa han dadaun rai rahun, rai manas tanba sira nia uma oin iha estrada komesa sobu ona,” nia hateten.

Nunee mos Jose T. Suni nudar komunidade Oetulu preo­kupa ho dezemvolvementu durante nee, so laiha analiza ida nebe ke klean atu bele justifika dezem­volvimentu ida nebe ke ema mehi. Mehi boot liu duke rai oecusse nia luan, diak liu dezemvolve lai ho buat sira kiik maka foin ba too buat boot.
 .

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.