sexta-feira, 22 de maio de 2015

Bankadas Parlamentar Konkorda Vicente Rezigna

.

Jornal Nacional Diário- 22 de maio de 2015

Bankadas Parlamentar, kompostu husi CNRT, FRETILIN, PD ho Frenti-Mudança, konkorda ho deklarasaun eis Prezidente PN, Francisco Guterres “Lu-Olo” ne’ebe fo korajen ba Prezidente PN, Vicente Guterres, atu rezigna-an ho dignidade.

Membru Bankada CNRT, Pedro da Costa, la tau obstaklu se prezidente PN Vicente Guterres disponibiliza nia an atu ba hatan iha tribunal.

‘’Deklarasaun prezidente partidu FRETILIN, ne’e mak dalan diak liu, rezigna an lai, ba hatan tiha iha tribunal to prosesu hotu, depois tribunal deside la sala bele mai fali halo servisu hanesan bain-bain, maibe desizaun hotu fila fali ba prezidente PN Vicente Guterres,’’ hateten Deputadu Pedro da Costa hodi responde jornalista sira iha PN, Kinta (21/05/2015).

Pedro argumenta katak, se prezidente PN lakohi hetan suspensaun husi nia kargu tanba situasaun parlamentu nian la permiti, bele esplika ba tribunal hodi hein to’o nia mandatu remata mak halo julgamentu.

Pedro da Costa ne’ebe partidu ida ho Vicente Guterres rekonhese katak, pedidu husi tribunal kona ba imunidade ne’e rasik tama kleur ona, maibe prezidente PN mak seidauk despaisa karta tribunal ne’e mai komisaun etika hodi halo pareser atu lori ba plenaria hodi diskute.

Iha fatin hanesan Vise Prezidenti Bankada FRETILIN, Josefa Pereira hatete, orgaun soberania sira ne’e iha sira nia imunidade, maibe bainhira hare katak ema ne’ebe atu ba hatan iha tribunal hanesan prezidente PN Vicente Guterres iha vontade rasik atu ba hatan iha tribunal hodi kopera ho justisa. Nune’e, parlamentu la presiza hasai nia imunidade, to iha tribunal desizaun ikus mak hatene sala ou lae.

‘’Ha’u haree prezidente PN rasik la iha objesaun atu ba hatan iha tribunal, maibe nia sente nia la sala, nia hakarak justisa, tan ne’e mak nia tenki kopera ho justisa hodi haree los se mak sala,’’ hateten deputada Josefa.

Deputada Josefa mos dehan, Prezidente PN Vicente Guterres mós ejije atu media sira halo kobertura bainhira nia ba hatan iha tribunal hodi fo sai katak nia la sala.

‘’To’o agora Parlamentu seidauk halo diskusaun ba imunidade ne’e, tanba sira tau kestaun ba kontiudu karta ne’e, mas bainhira ita la uza motivu politiku, karta ne’e atu los ka sala ita ba nafatin hasai imunidade,’’ afirma deputada Josefa.

Husi sorin seluk, prezidente Bankada PD, Maria Lourdes Bessa konsidera ema hotu-hotu iha direitu halo opiniaun, inklui mos prezidente partidu FRETILIN, maibe Bankada PD desde inisiu bainhira membru Governu ida hetan akuzasaun tenki hasai nia imunidade hodi ba hatan iha tribunal.

“Ba tribunal mak defende an , karik la sala mai fali servisu, karik sala tenki simu responsabilidade ne’e,” afrima Deputada Maria Lourdes Besa.

Se rekerimentu tribunal nian husu hasai imunidade Vicente Guterres nian, Maria Lourdes Bessa afirma dehan, nia bankada sei vota hodi hasai imunidade prezidente PN Vicente Guterres nian atu ba hatan iha tribunal.

Iha parte seluk, Vise Prezidente Komisaun G ne’ebe trata asuntu etika Deputada Olinda Morais hatete, karta husi tribunal ne’e mai ona iha komisaun G etika nian no Komisaun haruka kedas karta ida ba Gabineti prezidente PN atu despaisa ba reuniaun lider bankada nian hodi deside atu halo ajenda ba diskusaun.

‘’Ami rona informasaun katak lider bankada sira lakohi hasai imunidade ne’e, tan ne’e la ajenda imunidade ne’e atu lori ba plenaria halo diskusaun,’’informa Deputada Olinda. Lia
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.