terça-feira, 5 de maio de 2015

KOK husu L7 sai mediador entre forsa konjunta no Mauk Moruk

.


Timor Hau Nian Doben - 05 de Maio de 2015

Tuir informasaun Timor Hau Nian Doben simu foin lalais, iha reuniaun horseik iha Fatuhada, entre Komandu Operasaun Konjunta (KOK) no membru rezistensia balun, forsa polisial no militar husu ba L7 no ema rezistensia seluk atu sai mediador entre KOK no lider Konsellhu Revolusaun Maubere, Mauk Moruk.

KOK mos husu ba Mauk Moruk hodi koopera ho justisa no fo'o loron sanulu hodi halo negosiasaun.

"KOK nia proposta: Husu Mauk Moruk atu koopera ho justisa, KOK fo tempu loron sanulu halo negosiasaun, pai L7 mak sai mediador entre KOK no Mauk Moruk", dehan ba blog ida ne'e ema ida ke partisipa horseik iha reuniaun iha Fatuhada.

Porta-voz KRM, Xabilako, foin lalais dada lia ho Timor Hau Nian Doben no nia haktuir katak Mauk Moruk la konkorda ho negosiasaun ke KOK propoin tanba nia ho ninia  membru "sala laek".

"Mauk Moruk pronto mate maibe sei la koopera tanba sira kondena ona Mauk Moruk ho ninia membru no ami sala laek", dehan.

Xabilako hatete katak operasaun konjunta laiha susessu tanba la konsegue kaptura lider KRM nomos nia membru no nia husu ba KOK ba uza maneira seluk hodi halo aprosimasaun ba ema ne'ebe deskonfia iha ligasaun ho Mauk Moruk.

"Operasaun KOK la susessu tanba laiha dalan atu kaptura Mauk Moruk ho nia membru nunee mos laiha informasaun kona ba paradeiru Mauk Moruk ho nia membru sira, nune'e tenke uza maneira seluk hodi halo aprosimasaun ema ne'ebe deskunfia iha ligasaun ho Mauk Moruk", dehan.

Porta-voz KRM nian dehan katak Mauk Moruk bele negoseia maibe, "nia eziji ke hasai mandato kapturasaun husi Ministério Públiku no retira KOK husi fatin operasaun, nune'e Mauk Moruk bele koalia ho sira, maibe la signifika atu rende ba sira".

"Mauk Moruk laiha hanoin atu estraga nasaun ka Povu Maubere", ramata Xabilako.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.