sexta-feira, 22 de maio de 2015

PD Hatama Proposta Revizaun Lei Vitalisia – Tinan-Tinan Aloka Millaun 10 USD Ba Eis Titulares

.

Jornal Nacional Diário - 22 de maio de 2015

Bankada Partidu Demokratiku (PD) iha Parlamentu Nasional (PN) hatama ona sira nia proposta atu halo revizaun ba lei pensaun vitalisia. Nune’e, proponenti hein katak, meja PN bele halo ajenda hodi diskuti revizaun ba lei ne’ebe benefisia deit eis titulares sira.

Substansia husi proposta revizaun ba lei pensaun vitalisia Bankada PD nian ne’e maka hatun presentagen pensaun ba eis titulares sira (la’os simu 100%),” informa membru PN husi Bankada PD, Virgilio Hornai, hodi responde jornalista sira iha PN, Kinta (21/05/2015).

“Hau hein katak, partidu hotu ne’ebe asentu iha parlamentu bele aseita atu kua 50% ou 60% pensaun ba eis titulares sira,” hateten Virgilio Hornai.

Hirak ne’ebe iha direitu ba pensaun vitalisia ne’ebe konsagra metin iha lei pensaun vitalisia maka hanesan Prezidenti Republika, Eis membru Parlamentu Nasional, eis Primeiru Ministru, eis membru Governu sira. iha lei pensaun vitalisia ne’e fo vantazen boot atu hetan sira nia direitu salariu baziku tuir ida-idak nia grau prozasaun.

“Kada tinan orsamentu ne’ebe aloka ba eis titularis sira miloens 10 USD, laos despezas bot ida, maibe ne’e ejijensia hotu mak ita fokus liu ba pensaun vitalisia, tanba sosio ekonomia sosiadade ida ne’e sei hanesan ne’e, ema nia alvu ne’e ba liu mak vitalisia, tamba dehan eis deputado,eis Presidente PN, eis Presidente Republika ,eis PM, eis Ministru, eis sekertariu estadu hetan deit goza deit regalias ida ne’ebe Estadu ofrese deit ba sira ne’e,hau hakarak hatete pensaun vitalisia ne’e laos nasaun Timor deit,nasaun iha mundu ne’e hotu hotu eis titularis sira hotu hotu simu kondisaun ida ne’e,agora ita Timor ne’e mak dehan lae,” dehan deputado Virgilio.

Iha fatin hanesan Vise Presidente Bankada FRETILIN, Josefa Pereira hatete katak, desde uluk iha lejislatura kedas Bankada FRETILIN hatama tiha ona lei pensaun vitalisia ba meja Parlamentu para halo revizaun, maibe lei ne’e ema ida lahanoin hetan hakarak agenda para atu halo revizaun.

“Agora ita hein deit, bainhira meja bele agenda ida ne’e para atu bele halo revizaun ba iha lei ne’e, atu nune’e ema labele kestiona bebeik,” hateten Deputada Josefa.

Iha fatin hanesan Deputado Pedro da Costa husi Bankada CNRT esklarese katak, konaba pensaun vitalisia nebe’e iha ho proposta sira ne’e mai atu aktualiza pensaun nian hare ba sustentabilidade futuru.

Nia hatutan, iha kampanha elisaun parlamentares nian, partidu CNRT mos hakarak ajusta valor pensaun ba eis titularese sira ne’ebe tenke kondis ho sustentabilidade real povu nian.

“Konaba proposta ne’ebe mak ami hatama ne’e iha kintu Governu konstitusiona hamosu ona proposta 2,ida husi bankada FRETILIN,ida husi PD,maibe la diskuti iha plenaria ne’ebe iha VI Governu Konstitusional ne’e deputado balun hakarak sai proponenti fali atu diskuti iha plenaria ne’e diak teb tebes,tamba ita tenki rona opiniaun publiku,tamba ita agora ne’e depende liu osan mina rai nian,ita seidauk kria alternative seluk mai troka reseita ida ne’e ba Estadu,ne’ebe hare ba sustentabilidade nasaun nian,entaun pensaun vitalisia ne’ebe eis titularis sira hetan ne’e bele halo reajustamentu,” esplika Pedro da Costa. lia
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.