terça-feira, 16 de junho de 2015

Ami prontu atu mate, L7 la tauk no manifestasaun sei bá oin - organizador

.

Timor Hau Nian Doben - 16 de junho de 2015 - Tradusaun hosi Oan Kiak

Timor Hau Nian Doben foin lalais koalia ho organizador manifestasaun ke sei hahu iha loron 22, ne'ebé lidera hosi eis komandante FALINTIL nian, L7, no nia dehan katak maske sira hetan ameasa oin-oin hosi forsa seguransa sira, manifestasaun ne'e sei bá oin.

"Maun L7 la tauk ka hakfodak ho amiasas, tanba nia iha razaun no lei iha ninia sorin. Nia la'os ema kualkuer, nia funu barak hodi rai ne'e hetan independensia, la'os foin mak nia ba hateke povu terus no la ba halo buat ida no hateke ba ema balun goza riku soin ke pertensa ba timor oan hotu-hotu, povu hamlaha tebes no terus tebes", dehan.

"Longuinhos Monteiro ema ida ke mafiozu drogadu no halo Xanana nia jogadas, ami hatene katak sira iha lista ho ema balun ke sira hakarak oho, Longuinhos iha orden atu oho:Maun L7, Maun Mauk, Aitahan Matak, Ângela Freitas, Gil Fernandes no seluk-seluk tan", haktuir.

Organizador manifestasaun nian dehan bá blog ida ne'e katak sira laiha intensaun hodi uza violensia no sira prontu hela atu mate, tanbá nasaun ne'e ke sira funu maka'as labele kontinua hanesan ne'e.

"To'o ona, ami baruk, ami la tauk mate, ami prontu atu mate, ami la tauk indonezio sira, ami ba tauk fali Xanana ninia boneka sira? Ami la tauk ema nein ida. Ami halo hotu konformi lei haruka no ukun na'in sira la hatan ba ami nia surat sira ke ami haruka ba sira, ida hosi polisia de'it mak ami simu. Loloos ha'u dehan ba ó, ami mós iha ema iha polisia no ezersitu nia laran, instituisaun sira ne'e la'os sira nian, instituisaun sira ne'e  povu timorense nian", dehan.

Ema ne'e mós akuza Primeiru-Ministru  katak Rui Araujo "halo jogadas iha kortina sira nia kotuk" no inkrimina tan Xefi Governo tanbá nia fó autorizasaun hodi uza violensia hasoru povu kiik iha operasaun kaptura Mauk Moruk.

"Rui halo jogadas iha kurtina sira nia kotuk. Nia fó ordens no autorizasaun hodi uza violensia hasoru povu kiik karik polisia deskunfia sira subar Mauk Moruk. Lider sira ne'e laiha moral hodi ukun rai ne'e ke konstroi ho povu nia ran", akuza.

"Sira laiha buat ida hasoru ami. Sira tauk mak sira nia reinu monu. Nasaun ne'e la'os kompañia privadu Xanana Gusmão ka Alakatiri nian no ema nein ida, nasaun ne'e povu timorense nian. Maun L7 Aman ba reforma, funu hasoru korupsaun no injustisa", deklara.

Manifestasaun ne'e naran "People Power" no L7 mak lidera no bá realiza iha loron neen nia laran, hahú loron 22 no ramata loron 28 fulan ne'e. Mauk Moruk ninia Maun mak lidera maibé sei iha tan organizador seluk hanesan: veteranus, Organizasaun Sagrada Familia nomós membru balun hosi Kaixa Klantestina.

Polícia Nacional de Timor-Leste la autoriza L7 hodi halo manifestasau pasifika ne'e ho razaun tuir mai:

- L7 hetan Termu Identidade no Rezidensia.
- Força seguransa sira konsentra hodi kaptura Prezidente Konsellu Revolusaun nian.
-Tauk L7 komete krimi ida tan.

"Karik drogadu no kriminozu Longuinhos Monteira halimar de'it, Maun L7 la'os ema kualkuer, L7 herói nasionál ida, nia moris tomak nia fó ba rai ne'e, ninia familia barak mate tanba hetan oho hosi indoneziu sira. Sira labele trata nia hanesa nia ema kriminozu hanesan sira", ramata organizador manifestasaun nian.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.