segunda-feira, 15 de junho de 2015

Mauk Moruk: Lere bandu L7 halo manifestasaun maibé la konsegue

.
Lei Inan.

Timor Hau Nian Doben - 15 de Fevereiro de 2015 - Tradusaun hosi Oan Kiak

Eis komandante FALINTIL nian no Prezidenti Konsellu Revolusaun Maubere (KRM), Mauk Moruk, foin lalais informa bá Timor Hau Nian Doben katak Xefi Forsas Defeza Timor-Leste nian, Lere Anan Timur, haruka ninia Maun L7 "hodi hapara kedas manifestasaun".

"Lere ho Cirilo no Hornai haruka surat ba ha'u nia MauN hodi hapara quedas ho manifestasaun, maibé nia la konsegue tanbá ida ne'e direitu sidadaun hotu-hotu nian no hakerek iha Konstituisaun. Ida ne'e ditadura Xanana nian, ita fila-fali bá faxismu, Lere halo jogadas Xanana nian", dehan.

Mauk Moruk dehan katak "Timor nia nain bandu manifestasaun, maibé manifestasaun sei hala'o nafatin, tanbá bá sidadaun sira hodi halo manifestasaun la presiza iha autorizasaun hosi ema nein ida, maibé tenki tuir saida mak  Konstituisaun Repúblika haruka".

Artigu 42.º (Liberdade reuniaun no manifestasaun nian) 

1. Iha garantia liberdade ba ema hotu-hotu ne’ebé hakarak halo reuniaun iha pás no la kaer kro’at, no sira lalika husu uluk autorizasaun.
2. Rekoñese ema hotu-hotu nia direitu ba manifestasaun, tuir lei haruka.
.
Razaun otoridade sira haktuir hanesan tuir  mai:

- L7 hetan Termu Identidade no Rezidensia
- Força seguransa sira konsentra hodi kaptura Prezidente Konsellu Revolusaun nian.
-Tauk L7 komete krimi ida tan.

Tuir Mauk Moruk, ninia Maun kestiona ona razaun ke otoridade sira haktuir no dehan, "Karik ha'u mak ema kriminozu, tanbá sá mak imi haruka ha'u ba Australia hodi reprezenta Estadu Timor hodi selebra tinan atus ANZAC nian, iha loron 25 de Abril? Ha'u la bá hakru'uk tan".

Mauk Moruk dehan katak sira lakohi fakar ran no nia akuza katak ukun nain sira hakarak hela iha poder la intresa folin hira.

"Povu nia forsa bá hatudu saida mak demokrasia nomós sira nia terus. Ita lakohi fakar ran maibé ami tenki hatudu saida mak ami nia terus, tanba kriminozu sira hakarak hela iha poder nia laran. Sira komete de'it mak injustisa, sira ema koruptor, ditador, nazis iha tempu demokrasia nian. La'os ba ida ne'e ke ita Maun Alin rihun ba rihun mate, sira hakarak Timor-Leste ida ke demokratiku no ho ukun na'in sira demokratiku no la'os ho ditadores folin laek", dehan nervozu.

Timor Hau Nian Doben hatene katak maske sira bandu manifestasaun ne'e, manifestasaun sei hala'o, tanbá tuir organizador sira, razaun  ke otoridade sira haktuir la tuir lei.

"Ita iha direitu hodi dehan lae bá governu ida ne'e, laiha ema nem ida ke bele nonok povu nia lian, ami la presiza sira nia permisaun. Povu la haksolok no ukun na'in sira tauk povu hamrík no eziji povu sira nia direitu. Maioria ukun nain sira nunka terus ba rai ne'e, sira goza Povu Maubere ninia ran. Povu sei kiak, laiha uma, hahán, saude no edukasaun no laiha ema nem ida hodi hapara situasaun povu nian", dehan bá blog ne'e organizador manifestasaun ida.

Organizador manifestasaun nian sira prepara aan hodi aban bá husu razaun sira bá otoridades, "tanbá la iha razaun nein ida  hodi hapara manifestasaun ne'e".

"Karik polisia hakarak baku ami sira bele baku, ami bá halo manifestasaun pasifiku ida, sira bele oho ami, ami la tauk indoneziu sira, ami la tauk polisia", dehan veteranu ida foin lalais bá blog ida ne'e.

Manifestasaun ne'e naran "People Power" no L7 mak lidera no bá realiza iha loron neen nia laran, hahú loron 22 no ramata loron 28 fulan ne'e. Mauk Moruk ninia Maun mak lidera maibé sei iha tan organizador  seluk  hanesan: veteranus, Organizasaun Sagrada Familia nomós membru balun hosi Kaixa Klantestina.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.