sexta-feira, 12 de junho de 2015

Tilman husu deputadu uza kakutak

.

Timor Post - 11 de maio de 2015

DILI—“La’ós autór ida hakerek livru ne’e, ninia akontesementu ne’ebé tau iha livru laran ne’e, nia mesak mak halo, la’e ida, ema barak mak sai autór, ne’e duni Parlamentu tenke kalma, uza kakutak,” afirma eis deputadu Manuel Tilman.

Eis Deputadu Manuel Tilman husu ba deputadu sira ne’ebé preokupa livru RENETIL, hatu’un tiha tensaun, tanba tempu agora hadi’a problema, la’ós hakiak konflitu.

Tilman husu mós ba autór livre RENETIL tenke konsulta malu, bainhira atu produz produtu nasaun nian.

“Karik ha’u nia kolega ruma mak halo buat ne’e, ha’u telefone ba nia hodi husu, atu karik buat ruma laloos iha ne’eba karik, nia mós defende a’an, agora ba foti ida ne’ebá, foti ida ne’e, depois ema ida mesak mak naran bo’ot,” Tilman hatete ba jornalista sira iha kna’ar fatin Praia dos Coqueiros, Kuarta (10/06), relasiona ho deputadu sira preokupa maka’as Livru RENETIL ne’ebé hakerek hosi Carlos da Silva Lopes Saky, katak minimiza fali Mau Hodu Rankadalak nia partisipasaun iha funu.

Tilman mos preokupa ho deputadu sira tanba deputadu Eládio Faculto hosi FRETILIN ho deputadu Francisco da Costa Araújo hosi CNRT atu baku malu iha plenária tanba Amu Martinho Gusmão mos lamenta ho deputadu sira levanta livru ne’e la devia iha plenária. Ate Amu Martinho dehan deputadu sira presiza ba eskola fali.

Maske nune’e, Tilman mós fó hanoin ba autór livru ne’e devia halo konsulta bainhira istória ida iha relasaun ho ema seluk, tenke husu mós lisensa.

Nia fó ezemplu, dalabarak nia parte uza ema estranjeriu nia kakutak iha julgamentu, maibé tenke temi buat ne’e foti hosi ne’ebé no tenke temi ema ne’e nia naran.

Maski nune’e, Tilman kompriende, tanba oras ne’e Timor-oan barak mak sei nervozu, tanba situasaun rai laran agora dadauk ne’e.

Tanba ne’e, Tilman husu ba jovens sira iha RENETIL, atu haree didiak livru ne’e, hodi labele kria konfujaun ba ema seluk.

“Ba ita nia autór ida hakerek livru ne’e, pasiensia oituan ba, konsulta kolega sira ne’ebé imi temi sira nia naran iha livru ne’e nia laran. Ba ha’u deputadu sira, ita senti katak, nasaun ne’e ema nervozu, no ema nia laran ne’e nakoku no nakali hela, di’ak liu deputadu sira labele hatudu a’an fali hanesan ne’e,” subliña Tilman.

Tilman dehan, reprezentante povu iha uma fukun labele fó ezemplu ba povu hodi labele sunu fali nasaun ne’e ho buat ki’ik oan ida. (vas)
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.