sexta-feira, 19 de junho de 2015

Ukun nain sira tauk manifestasaun no halai lakon husi Dili

.

Fernando  Silva Araujo

Tuir informasaun hau hatene  ukun nain sira tauk manifestasaun no halai lakon husi Dili ba fatin oin-oin.

Maun Mari no Maun Xanana ba namora malu iha Oekussi, Maun Taur prepara an hodi ba Baguia, Maun Lere iha planu hodi ba rai liur no Rui Araujo sei iha hela iha Singapura hodi halo check up ida ba ninia saude.

Hela iha Dili deit hodi tau matan ba manifestasaun mak Longuinhos Monteiru no sira fo orden barak ba nia hodi trata manifestantes sira kazu sira halao duni manifestasaun hahu iha loron segunda feira mai.

Hau prekupa oituan tan ba ukun nain sira hatuhu dala barak katak manifestasaun ne'ebe lidera husi L7 bele kria instabilidade iha rai laran no bele halo povu terus povu, neebe hau la dun kumpriende ita nia ukun nain la hela metin no hamutuk iha Dili hodi proteije povu kiik karik violensia hamosu duni.

Tan ba sa maka sira fase sira nia liman no ukun nain sira halai lakon ba fatin oin-oin? Karik sira tauk duni no iha hanoin katak manifestasaun bele sai duni problema ida ba ita nia nasaun, hanesan ita nia ukun nain sira nia obrigasaun mak hela iha Dili hodi proteije ita hotu, laos halai lakon no husik povu hasoru problema nee mesak, ida nee laos lideransa ida ke diak, laos lideransa ide ke hadomi povu nee. Halo ita moe no tauk sira fali.

Iha sorin seluk karik sira halai lakon tan ba hatene katak manifestasaun nee laiha intensaun hodi halo violensia maibee sira infiltra sira nia ema iha manifestasaun hodi kria instabilidade no foo todan ba L7 no manifestantes sira seluk. Hau rona katak ema balun iha intrese hodi halo violensia, maibe laos L7 nia ema, hodi nunee sira bele kaer L7 no manifestante sira seluk no hatama iha komarka. Tebes ka lae? Ita hein katak la bele hamosu tan violensia iha ita nia rai, povu terus barak ona no hakarak moris hakmatek.

Maibee hau sei preokupa katak ita nia ukun nain halai lakon hotu. Tanba sa mak mak akontese hanesa nee? Karik sira hatene buatruma no ami sei hela iha nakukun nia laran. Nee hatudu mai ita katak ita nia lideransa fraku tebes, wainhira problema ruma akontese sira halai no ita hela mesak, nee mak lideransa diak ida?

Hau bele foo garantia ida ba ema hotuhotu katak L7 laiha intensaun hodi halo violensia hasoru ita nia estadu, estadu mak iha hanoin hodi halo violensia hasoru katuas L7. Ida nee mak sai preguntas no preokupasaun boot mai ita hotu.

Ukun nain sira rasik maka halo ita rai sai anarkia ida, sira hotu halai lakon husi Dili tan ba sira tauk manifestasaun no karik hakarak fase sira nia liman husi povu nia siguransa.

Hau la tauk katuas L7, hau tauk maka ita nia ukun nain sira tan ba la iha domin ba povu.Ita nia ukun nain tauk povu hamrik no rona povu nia halerik tan ba sira la iha intensaun hodi hadia povu nia moris,sira hakarak kontinua naok povu too sira mate.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.