quinta-feira, 9 de julho de 2015

FASILITA KOK, POVU SAELARI HUSU REFUJIA

.

Timor Post - 09 de julho de 2015

Entretantu, populasaun suku Saelari, posto administrativu Laga, munisipiu Baucau hakarak refujia ho razaun fó espasu ba KOK halo operasaun.

Deputada Albina Marçal hosi bankada CNRT iha sesaun plenaria Parlamentu Nasionál, Tersa (7/7) hatutan, informasaun ne’e populasaun sira rasik mak hato’o.

“Informasaun ne’ebé mak populasaun sira iha Laga fó hatene ha’u katak populasaun sira ne’ebé mak iha suku Saelari ne’eba hakarak refujia ba fatin livre, nune’e fó oportunidade di’ak ba KOK halo operasaun,” Albina informa iha plenária.

Deputada Albino hatete, durante KOK halo operasaun hodi buka tuir MM ho nia grupu, populasaun ki’ik (inosente) ne’ebé la-hatene buat ida sai fali vitima.

Deputada ne’e mós apresia tebes ho operasaun hosi KOK hodi buka tuir MM. Maibé, tanba tarjetu ba operasaun ne’e seidauk atinji, deputada Albina enkoraza nafatin KOK atu halo estratejia ne’ebé di’ak, nune’e kaptura lalais atu ema hotu bele sente livre.

Relasiona ho asuntu ne’e, bainhira jornalista Timor Post konfirma ba administrador postu administrativu Laga, Fransisco da Costa rekoñese.

“Loos duni, informasaun ne’e populasaun sira hosi suku Saelari hato’o ona, ha’u husu atu refujia ba fatin seluk, maibé ofisialmente ha’u seidauk simu relatoriu ka informasaun konkreta hosi xefe suku Saelari,” Fransisco esklarese ba Timor Post via telefone, horisehik.

Administrador Laga ne’e hatutan, tempu besik nia sei bolu mós xefe suku Saelari atu rona direitamente informasaun ne’e ho detallu, depois mak foti desizaun.

KOK  Tenki Responsabiliza

Nune’e mos, Movimentu Universitariu Timor-Leste (MUTL) husu ba KOK tenki responsabiliza ba kazu tiru mate Luis Ramos.

“Ami hosi Movimentu Universitariu Timor-Leste (MUTL) husu ba komandu  operasaun konjunta atu responsabiliza ba asaun ne’ebé mak forsa HANITA tiru mate Luis Ramos. Ami mos ezije ba ministériu públiku atu loke investigasaun ba kazu refere, “portavoz MUTL, Kelsio Júlio Lopes ba jornalista liu-hosi konferensia imprensa iha Sede Uniaun Estudante Universitariu Distritu Baucau (UEUDB), Delta II Loja Funan Buras nia kotuk, Tersa, (7/7).

MUTL mos husu ba parlamentu nasional atu forma komisaun inkeritu independente ida hodi investiga aktus violensia no brutal sira ne’ebé mak membru Hanita komete, nune’e bele sai dokumentu ba povu atu labele repete tan iha futuru.

“Ami husu ba komandu  operasaun konjunta fó espasu ba mídia sira bele halo kobertura hodi fó sai informasaun real ne’ebé mak akontese, nomos  espasu ba PDHJ atu halo monitorizasaun ba operasaun ne’ebé la’o,” nia esplika. (way/oki/tay/fer/lj3)
 .

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.