quinta-feira, 9 de julho de 2015

KAK ESTUDA DOKUMENTUS XANANA NIAN

.

Timor Post - 09 de julho de 2015

Díli-Komisaun Anti Korupsaun (KAK) oras ne’e kontinua estuda kle’an dokumentus ne’ebé mak eis Primeiru Ministru (PM), Kay Rala Xanana Gusmão entrega ba KAK iha tinan ida liu ba.

“Ami halo tuir kna’ar ne’ebé mak iha, ami halo apresiasaun ba dokumentu sira ne’e, depois dokumentus balun karik iha duvidas, ami halo kle’an liu tan,”Adjuntu KAK, Manuel Bucar Corte-Real informa ba jornalista sira iha Palasiu Prezidensial, Tersa, (7/7) hafoin enkontru ho Prezidente Repúblika (PR), Taur Matan Ruak.

Adjuntu ne’e hatete, apresia vontade governu nian hodi hato’o dokumentus ba KAK, nune’e bele haree ezekusaun orsamentu nian.

Antes ne’e, eis Primeiru Ministru (PM) Kay Rala Xanana Gusmão atual Ministru Planeamentu Investimentu Estratejiku (MPIE), entrega dokumentus lubuk ida ba KAK, relasaun ho kazu balun ne’ebé mak membru governu komete.

Kazu Abuzu Poder A’as

Adjuntu mos informa, durante ne’e krime ne’ebé a’as iha Timor-Leste mak kazu abuzu de poder, tuir mak pekulatu de uzo inklui partisipasaun ekonomiku.

“Kazu sira ne’ebé mak kuaze akontese barak iha Timor-Leste maka’as ne’e mak primeiru kazu abuzu de poder, depois pekulatu ou pekulatu de uzu, depois partisipasaun ekonomiku,” Bucar hatutan tan.

Adjuntu KAK ne’e realsa, kazu sira ne’e maka’as iha TL tanba iha kodigu penal hatete, krime hosi korupsaun mak krime sira ne’e. Nia hatutan, durante investigasaun KAK haruka kazu barak ona ba Ministériu Públiku (MP) hosi halo akuzasaun lori ba tribunál hodi halo julgamentu.

Adjuntu ne’e la-mensiona kona-ba numeru kazu ne’ebé mak KAK haruka ona maibé servisu investigasaun oras ne’e la’o.

Taur Husu Halo Prevensaun

Missaun KAK nian tuir lei haruka mak halo prevensaun no sensebilizasaun, no missaun ida tan mak halo investigasaun, tanba ne’e xefe estadu husu KAK labele halo de’it investigasaun maibé presiza halo mós prevensaun.

“Kona-ba ami nia papel prevensaun nian, Prezidente reforsa maka’as katak KAK la’os de’it parte investigasaun mas tenki fó atensaun maka’as kona-ba prevensaun nian,” Bucar tenik.

Nia hatutan, prevensaun ne’e importante tebes tanba durante ne’e kada tinan ezekusaun bo’ot tebes, tanba ne’e dala-barak ezekusaun orsamentu ladun di’ak.

Tanba ne’e, presiza tebes prejensa KAK nian hodi fó atensaun maka’as para buat ne’ebé mak la’o ladi’ak, KAK foti para analiza depois rekomenda ba instituisaun relevante, nune’e instituisaun sira bele komprende no ezekuta orsamentu ho di’ak. (dgx)
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.